Български English Français
Начало » Практика » Решения на ВАС за 2011 г. » Определение на Върховния Административен съд №16173/ 08.12.2011 г.

Определение на Върховния Административен съд №16173/ 08.12.2011 г.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 16173
София, 08.12.2011

          Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, взакрито заседание в състав:
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ

ЧЛЕНОВЕ:

МАРИНА МИХАЙЛОВА
ДИАНА ДОБРЕВА
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
ИЛИАНА СЛАВОВСКА

 
 

при секретар

 

и с участието

на прокурора

 

изслуша докладваното

от съдията

ИЛИАНА СЛАВОВСКА

 

по адм. дело № 14831/2011.
 
 
Производството е по реда на чл.229 и сл. АПК.
Образувано е по частна жалба на БТК АД против протоколно определение от 21.09.2011 г., постановено по административно
дело № 13252/2010 г. по описа на Върховния административен съд – тричленен състав, с което е оставена без разглеждане жалбата му срещу решение № 38 от 28.07.2010 г. на Комисията за защита на личните данни. Моли съда да го отмени и върне делото на тричленния състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
В представено писмено възражение ответникът – Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) оспорва частната жалба като неоснователна.
Върховният административен съд, Пето отделение като взе предвид наведените касационни основания в жалбата и при извършената служебно проверка на обжалваното решение съгласно чл.218 ал.2 АПК приема за установено следното:
Частната жалба е процесуално допустима – същата е подадена от надлежна страна, в законовия срок, а разгледана по същество е основателна поради следното:
С обжалваното определение първоинстанционният съд е оставил без разглеждане жалбата на БТК АД,като е приел, че същата е подадена след изтичане на преклузивния срок по 149 ал.1 АПК. Правилно тричленният състав, след проверка е установил, че срокът за подаване на жалбата е изтекъл на 04.10.2010 г., а самата жалба е постъпила два дни по-късно на 06.10.2010 г. в деловодството на административния орган.
С частната жалба е представена разписка, от която се установява, че на 04.10.2010 г. (в срока за обжалване) БТК АД е изпратило пощенска пратка с получател КЗЛД.
Ответникът по същество не оспорва факта, че жалбата е получена по пощата, макар към преписката да не е приложен плика. Изложените твърдения, че от разписката се установява само фактът на заплатената от МТК АД сума в полза на БП е неоснователен.
Настоящият състав намира, че доколкото не се оспорва факта, че жалбата е подадена по пощата от представената разписка се установява, че същата е подадена преди изтичане на преклузивния срок, при което определението следва да бъде отменено, а делото върнато на тричленния състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Водим от изложеното и на основание чл.234 и чл.236 АПК, Върховният административен съд, Петчленен състав
 
ОПРЕДЕЛИ:

          ОТМЕНЯ определение от 21.09.2011г., постановено по административно дело № 13252/2010 г. от тричленен състав на Върховния административен съд, Пето отделение и ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия.
 
Определението е окончателно.
 
 
Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Йордан Константинов

секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Марина Михайлова
/п/ Диана Добрева
/п/ Виолета Главинова
/п/ Илиана Славовска


Файлове за сваляне

Изтегли файла Определение на Върховния Административен съд №16173/ 08.12.2011 г. (DOC)
Изтегли файла Определение на Върховния Административен съд №16173/ 08.12.2011 г. (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings