Български English Français
Начало » Практика » Решения на ВАС за 2011 г. » Определение на Върховния административен съд №9611/ 29.06.2011 г.

Определение на Върховния административен съд №9611/ 29.06.2011 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 9611
София, 29.06.2011

          Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, всъдебно заседание на шестнадесети юни две хиляди и единадесета година в състав:
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

НАДЕЖДА ДЖЕЛЕПОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ДИМА ЙОРДАНОВА
СЛАВКА НАЙДЕНОВА
АНГЕЛ КАЛИНОВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ

 
 

при секретар

Григоринка Любенова

и с участието

на прокурора

Елена Енчева

изслуша докладваното

от съдията

ДИМА ЙОРДАНОВА

 

по адм. дело № 6230/2011.
 


            Производството е образувано по реда на чл. 229, ал.1 , т 1 АПК.
С определение от16.03.2011 г. постановено по адм.д. № 1467/2011 г., Върховният административен съд, пето отделение е поставил без разглеждане оспорването на Л.С.М. от гр.С. срещу решение
№ 9551/13.12.2010 г. на Комисия за защита на личните данни с прекратяване на производството по делото. Наведени са оплаквания за отмяната му като неправилно.
Ответниците Комисия за защита на личните данни и ПИБ АД гр.С. не изразяват становище.
Представителят на Върховната административна прокуратура депозира становище за правилност на определението.
Върховнитя административен съд, в настоящият петчленен състав намира частната жалба за процесуално допустима като подадена в срока по чл. 230 АПК, но разгледана по същество за неоснователна.
Определението е правилно.
За да постанови този правен резултата, решаващият състав на Върховния административен съд е приел за недопустимо оспорването, поради просрочеето му.
Съответни на доказателствата по делото са съображенията за просрочие на оспорването с оглед съобщаването на до жалбоподателя извършено с известие за доставяне по пощата / обратна разписка /, която е получена лично от жалбоподателя на 20.12.2010 г. След като е входирано на 5.01.2011 г., а не на 04.01.2011 г./ присъствен ден- вторник/, когато изтича преклузивния 14- дневен срок по смисъла на чл. 211, ал.1 АПК, законосъобразно е прието,че оспорването е процесуално недопустимо и правилно производството по делото е било прекратено.
При това положение, приемайки изводите за недопустимост на оспорването и на производството по делото , съдът е постановил законосъобразно и обосновано определение.Същото като постановено в отсъствие на отменителните основания посочени в разпоредбата на чл. 209, ал.1,т. 3 АПК следва на основание чл. 221,ал.2, предл. 1 АПК да се остави в сила.
По изложените съображения Върховният административен съд, петчленен състав, ІІ колегия
 
ОПРЕДЕЛИ:


          ОСТАВЯ В СИЛА определението от 16.03.2011 г. постановено по адм.д. №1467/ 2011 г. на Върховния административен съд, пето отделение.
Решението е окончателно.
 
Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Надежда Джелепова

секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Дима Йорданова
/п/ Славка Найденова
/п/ Ангел Калинов
/п/ Георги Ангелов


Файлове за сваляне

Изтегли файла Определение на Върховния административен съд № 9611/ 29.06.2011 г. (DOC)
Изтегли файла Определение на Върховния административен съд № 9611/ 29.06.2011 г. (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings