Български English Français
Начало » Практика » Решения на ВАС за 2012 г. » Решение на Върховния административен съд № 842/ 17.01.2012 г.

Решение на Върховния административен съд № 842/ 17.01.2012 г.

РЕШЕНИЕ
№ 842
София,17.01.2012

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на седми ноември две хиляди и единадесета година в състав:
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МАРИНА МИХАЙЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
ИЛИАНА СЛАВОВСКА

 
 

при секретар

Мадлен Дукова

и с участието

на прокурора

 

изслуша докладваното

от председателя

МАРИНА МИХАЙЛОВА

 

по адм. дело № 7516/2011.
 
 
Производството по делото е по реда на чл. 145 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във вр. с чл. 38, ал. 6 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).Образувано е по жалба на Сдружение с нестопанска цел „Б.Ф.Х.Т” със седалище и адрес на управление гр. София против решение №8694/07.02.2011г. на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), с което са уважени жалба с вх. № 8694/18.06.2010г. подадена от К.Д.Я. от град София и жалба с вх. №8695/18.06.2010 година от Р.Е.П. от гр. София срещу сдружението и на основание чл. 42, ал. 1 във връзка с чл. 38, ал. 2 от Закона за защита на личните данни на СНЦ „Б.Ф.Х.Т” (БФХТ) е наложено административно наказание глоба в размер на 10 500 лв. за нарушение на чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД. Изложени са доводи за незаконосъобразност на административния акт с искане за отмяната му.
Ответната страна - Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/ не е взела становище по жалбата.
Заинтересованите страни - К.Д.Я. и Р.Е.П. оспорват жалбата и поддържат становище за законосъобразност на оспореното решение на КЗЛД.
Заинтересованата страна „С.К.Х.Т. „С. 2005” оспорва жалбата и счита същата за неоснователна.
Заинтересовата страна - "С.К.Х.Т."- Л. не е взела становище по жалбата.
Върховният административен съд, състав на пето отделение намира жалбата за допустима като подадена в срок и от надлежна страна.
Разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:
Производството пред КЗЛД е образувано по жалби на К.Д.Я. и Р.Е.П., в което се правят доводи за допуснати нарушения от страна на СНЦ „БФХТ”, изразяващи се в неправомерно разпространение на свързани с лицата лични данни. То е извършено чрез изпращане по електронен път на заповед № 78/15.06.2010г. и протокол от заседание на Управителния съвет на БФХТ съдържащи личните данни - трите имена, ЕДИНЕН гр. НОМЕР клубната принадлежност и др. на молителите до широк кръг лица. Оплакването е за нарушение на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Поискано е от Комисията за защита на личните данни да извърши проверка по случая, да установи злоупотребено ли е с посоченото действие и да вземе становище.На 19.09.2010 г. и на 15 и 16.12.2010 година са проведени заседания на КЗЛД, на които са обсъдени събраните по административната преписка доказателства и е взето предвид представеното подробно становище на експерт в администрацията на КЗЛД. Приет е проект за решение, според което жалбите на К.Д.Я. и Р.Е.П. са основателни. Проекторешението е обективирано в протокол №42/16.12.2010 г. На 07.02.2010 година е произнесен оспорения пред настоящата инстанция административен акт. В обстоятелствената част на решението е посочено, че: Българската федерация по хокей на трева е регистрирана по ЗЮЛНЦ и нейни членове са клубове по хокей, обединенията или други сдружения, които развиват аматьорски или професионален хокей. Съгласно Устава на БФХТ членовете са длъжни да спазват разпоредбите, решенията на ръководните органи на фередацията както и вътрешните програми, правилници и наредби. Състезателите, между които и молителите пред административния орган са картотекирани в съответния клуб, като правилата за картотекиране са регламентирани от Наредба за първенствата и турнирите по хокей на трева 2009 -2010г. Цялата информация, свързана със състезателите се съхранява и притежава и от БФХТ. За нарушаване на реда, установен за състезателите по време на провеждане на игрите К.Д.Я. и Р.Е.П. са наказани със забрана за влизане в офисите на БФХТ, за присъствие по време на официални прояви, включително и технически конференции на федерацията. Решението за наказание на състезателите е взето на заседание на УС на федерацията проведено на 12.06.2010 г., обективирано в съставен протокол от същата дата. Наказанието е наложено на база на посоченото решение със заповед № 78/15.06.2010г. на председателя на БФХТ. В заповедта и в протокола се съдържат лични данни на молителите - трите имена, ЕДИНЕН гр. НОМЕР, клубна принадлежност и др. Заповедта и протокола са разпространени от БФХТ чрез изпращането им по електронната поща на лица които са председатели на клубове по хокей, съответно и членове на федерацията и други лица, които са свъзрани с този спорт.
Според тази фактическа обстановка, изложена в решението на КЗЛД, е прието, че твърденията в жалбите за неправомерно обработени лични данни на К.Д.Я. и Р.Е.П. се потвърждават от доказателствата, събрани в административното производство. Обработването е извършено от Българската федерация по хокей на трева, която обработва личните данни на състезателите на клубовете, които членуват във федерацията за целите за организиране и участие в турнири по хокей на трева, издаване на състезателни карти, застраховки и т.н. Обработването на личните данни на К.Д.Я. и Р.Е.П. е извършено в конкретния случай чрез разпространението им по електронната поща, без за това действие от страна на състезателя да е дадено съгласие на администратора за начина и обема в който са разпространени. При това положение КЗЛД счита, че предоставянето на личните данни на физически и юридически лица, макар и свързани организационно с федерацията и нейната дейност, в разглеждания случай е допуснато надхвърляне на целите, за които се обработват данните и са разпространени на лица в нарушение на принципа, заложен в чл. 2, ал. 2 т. 3 от ЗЗЛД за съотносимостта на данните към целта за която се обработват. Прието е също така, че личните данни на К.Д.Я. и Р.Е.П. са неправомерно разпространени на лица, които не са оторизирани от администратора да обработват от негово име и за негова сметка данните. С тези съображения, административният орган приема, че БФХТ извършва административно нарушение, изразено в нарушение на цитираната по-горе разпоредба. След преценка на характера и вида на нарушението, и обществените отношения които са засегнати комисията определя административно наказание за посоченото нарушение в размер на 10 500лв.
Настоящият състав намира, че оспореното решение е постановено от компетентния орган. Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД Комисията за защита на личните данни е органът, който разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица. При постановяване на административния акт не са допуснати нарушения на административнопроизводствените правила. Решението е постановено в писмена форма, след разглеждане на жалбата по същество в открито съдебно заседание съгласно чл. 9, ал. 4 от ЗЗЛД и чл. 39, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация и е прието с 3 гласа - "за" и един - "против", при гласуването от членовете на административния орган (чл. 9, ал. 3 от ЗЗЛД), спазен е и материалният закон.
Като администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД - БФХТ в разглеждания случай допуска обработването на личните данни по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД по отношение на заинтересованото лице, което надхвърля целта да бъдат информирани членовете на спортната федерация и ръководните им органи за наложеното наказание, поради което обработването в този случай е в нарушение на принципа на чл. 2, ал.2, т. 3 от ЗЗЛД то да е съотносимо на целта за която е извършено разпространението им.
Възражението на жалбоподателя, че с обработването на личните данни на К.Д.Я. и Р.Е.П. чрез разпространение на заповедта и протокола от заседанието на УС на федерацията не е допуснато административно нарушение по смисъла на ЗЗЛД поради нарушение на разпоредбата на чл.2, ал. 2, т. 3 от ЗЗЛД, тъй като тези действия са в рамките на регламентираната дейност и само спрямо членовете на федерацията е неоснователно. Личните данни на състезателите К.Д.Я. и Р.Е.П. действително са събрани, отразени и използвани за регистрацията му като състезатели в съответните клубове, и съхранявани от федерацията, но в конкретния случай по повод наказанието на състезателите са обработени и предоставени по електронната поща на лица, които макар и сткруктурно свързани с органите и дейността на БФХТ и нейните членове нямат права по този закон, поради което са обработени несъразмерно с целта, за която са предоставени и я надхвърлят. Поради всичко изложено настоящата инстанция намира, че личните данни на заинтересованите лица са обработени в разглеждания казус от БФХТ в нарушение на закона. На първо място заинтересованите лица не са дали по конкретния повод съгласие личните му данни да бъдат обработвани от федерацията по начина по който това е сторено (чл. 4, ал. 1, т. 2 от закона), на второ място, обработването не се налага в изпълнение на нормативно установено задължение на администратора, не се налага за защита здравето и интересите на физическото лице, нито в защита на правомощия на администратора или на трето лице или реализиране на права на администратора на лични данни или на трето лице (чл. 4, ал. 1, т. 1 и т. 4 - 7 от закона).
Идентифицирането на клубния състезател безспорно може да стане и с отразяването в решенията на органите на федерацията на по-малък обем лични данни, както правилно приема в решението си КЗЛД. Като произнася решение, с което установява нарушение на чл. 2, ал. 2, т. 3 от ЗЗЛД комисията спазва закона и неговата цел-да гарантира неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
При определяне на размера на наказанието са изложени подробни мотиви по всички критерии по чл. 27, ал. 2 от ЗАНН. Освен това размерът на наказанието е определен почти в минималния размер по чл. 42, ал.1 от ЗЗЛД /който е от 10 000 до 100 000 лева/.
Предвид на изложеното, оспореното решение е законосъобразно, като постановено при липса на пороци по чл. 146, т.1 - 5 от АПК и жалбата на БФХТ срещу него като неоснователна да бъде отхвърлена.
Разноски от ответника и заинтересованите страни не са претендирани, поради което такива не следва да бъдат присъждани от настоящата инстанция.
Воден от горното на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Върховният административен съд, пето отделение,
 РЕШИ:
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Б.Ф.Х.Т” със седалище и адрес на управление гр. София срещу решение № 8694/07.02.2011 г. на Комисията за защита на личните данни.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщението му на страните.
 
Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Марина Михайлова

секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Виолета Главинова
/п/ Илиана Славовска


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение на Върховния административен съд № 842/ 17.01.2012 г. (DOC)
Изтегли файла Решение на Върховния административен съд № 842/ 17.01.2012 г. (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings