Български English Français
Начало » Практика » Решения на ВАС за 2013 г. » Решение на Върховния административен съд № 11015/ 22.07.2013 г.

Решение на Върховния административен съд № 11015/ 22.07.2013 г.

РЕШЕНИЕ
№ 11015
София, 22.07.2013
В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на шести март две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

АННА ДИМИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
ЕМАНОИЛ МИТЕВ

 
 

при секретар

Станка Чолакова

и с участието

на прокурора

Антоанета Генчева

изслуша докладваното

от съдията

ЕМАНОИЛ МИТЕВ

 

по адм. дело № 66/2013.
 
 
Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК.
Образувано е по касационна жалба, подадена от Комисията за защита на личните данни, срещу решение № 5837/02.11.2012 г. по адм. д. № 4129/2012 г. на Административен съд - София-град /АССГ/, с което по жалба на община Е. е отменено решение № Ж-69/2006/2009/12.03.2012 г. на Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/.
Касатора поддържа, че обжалваното решение е неправилно - материално правно незаконосъобразно, необосновано, иска отмяната му и присъждане на юрисконсултско възнаграждение в полза на КЗЛД.
Ответникът по касационна жалба - община Е., в писмен отговор, чрез процесуален представител, иска оставяне на решението в сила.
Заинтересованата страна- Е.Д.К., не взима становище по касационната жалба.
Становището на представителя на Върховна административна прокуратура е за неоснователност на жалбата.
Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна. Разгледана по същество е неоснователна.
За да постанови обжалваното решение, АССГ е приел за установено, че производството пред КЗЛД е образувано по жалба на заинтересованата страна Е.Д.К., от 09.12.2009 г., с твърдение, че Община Е., като администратор на лични данни, не е упражнила достатъчен контрол, поради което са издадени официални документи /удостоверение за наследници и препис от акт за смърт/, в които се съдържат лични данни за починалия й баща. Съдът е приел, че не е спазен 5-годишния срок от извършване на нарушението по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД, в който физическите лица могат да сезират КЗЛД за него и е отменил решението на КЗЛД в обжалваната му част като незаконосъобразно. Също така съда е приел, че Е.Д.К. няма интерес от търсената защита, доколкото в документите се съдържат не нейни лични данни, а такива на нейния наследодател.
Решението е правилно. Съдът е направил обосновани фактически констатации и правилно е приложил разпоредбата на чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД, съгласно която при нарушаване на правата му по този закон всяко физическо лице има право да сезира Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му. И след като безспорен е факта, че Е.Д.К. е узнала за издаването на удостоверение за наследници -№4/03.02.2006 година-най- късно на 310.2006 , т.е. след като са изминали повече от 5 години до подаване на жалбата до КЗЛД на 09.12.2009 г., жалбата до КЗЛД се явява просрочена и сезирането на КЗЛД срещу това нарушение на община Е. не е надлежно.
Не може да бъде споделен довода на касатора, че соченият в закона срок не я обвързва, доколкото законово задължение е на административния орган да извършва контрол и санкциониране на всяко нарушение на закона, независимо от времето когато е извършено.
Обоснован и правилен е извода на съда, че закрилата на ЗЗЛД не се разпростира и по отношение наследниците на физически лица, чиито данни са обработвани по смисъла на закона. Анализа на чл.38,ал.1 ЗЗЛД- сочи ,че се касае се за права „интуито персона”, поради което недопустимо е Кошарода да търси защита от неправомерно обработвани, не нейни лични данни, а такива на наследодателя й.
Предвид изложеното АССГ е постановил правилно решение, в съответствие с доказателствата по делото и нормата на чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД. Решението следва да бъде оставено в сила, като с оглед изхода на делото не могат да бъдат присъдени претендираните от касатора юрисконсултско възнаграждение и разноски по делото. Воден от горното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, Върховният административен съд, пето отделение
РЕШИ:
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 5837/02.11.2012 г. по адм. д. № 4129/2012 г. на Административен съд - София-град.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Анна Димитрова

секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Виолета Главинова
/п/ Еманоил Митев


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение на Върховния административен съд № 11015/ 22.07.2013 г. (DOC)
Изтегли файла Решение на Върховния административен съд № 11015/ 22.07.2013 г. (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings