Български English Français
Начало » Практика » Решения на ВАС за 2013 г. » Решение на Върховния административен съд № 7281/ 29.05.2013 г.

Решение на Върховния административен съд № 7281/ 29.05.2013 г.

РЕШЕНИЕ
№ 7281
София, 29.05.2013

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на трети април две хиляди и тринадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АННА ДИМИТРОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
ЕМАНОИЛ МИТЕВ
 
при секретар
Станка Чолакова
и с участието
на прокурора
Тодор Мерджанов
изслуша докладваното
от съдията
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
 
по адм. дело № 9004/2012.
 
Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) срещу решение № 2433/04.05.2012г. по адм.д. № 10899/2011г. на Административен съд София-град, с което е отменено постановеното от комисията решение № 11329/15.11.2011г. Излагат се касационни основания за неправилност на решението поради нарушение на материалния закон и необоснованост.
Ответниците "К.Б.М.” ЕАД и „С.Г.Г.” ООД чрез процесуалните представители оспорват касационната жалба, намират я за неоснователна.
Д.К.С. не взема становище по касационната жалба.
Прокурорът дава заключение за основателност на жалбата.
Върховният административен съд, състав на Пето отделение, намира жалбата за процесуално допустима, подадена в срока по чл.211 АПК.
Разгледана по същество е неоснователна.
С оспореното пред първоинстанционния съд решение на КЗЛД е уважена жалбата на Д.К.С. срещу „К.Б.М.” ЕАД като е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 4 500лв. на "К.Б.М.” ЕАД за нарушение на чл. 24, ал. 4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и административно наказание-имуществена санкция в размер на 24 000 лв. затова, че предоставя личните данни на Д.К.С. на дружеството за събиране на вземания "С.Г.Г.” ООД без наличие на валидно правно основание, с което е нарушена разпоредбата на чл. 4 от ЗЗЛД, с решението е наложено и административно наказание – имуществена санкция в размер на 24 000 лв. на „С.Г.Г.” ООД затова, че обработва личните данни на Д.К.С. без наличие на правно основание.
За да отмени решението на КЗЛД съдът приема за необоснован извода на комисията, че "К.Б.М.” ЕАД нарушава разпоредбата на чл. 24, ал. 4 от ЗЗЛД, съгласно която отношенията между администратора и обработващия личните данни се уреждат с нормативен акт, писмен договор или с друг акт на администратора, в който се определя обемът на задълженията, възложени от администратора на обработващия данните. Установява, че „К.Б.М.” ЕАД като администратор на лични данни сключва писмен договор с търговско дружество „С.Г.Г.” ООД като обработващ личните данни на неизправните длъжници на „К.Б.М.” ЕАД, в който са определени задълженията, възложени му от мобилния оператор, като видно от представените анекси действието на договора, сключен на 30.07.2009г. де подновява автоматично на всеки шест месеца при липса на писмено противопоставяне и към датата на издаване на решението на КЗЛД договорът е действащ.
Прието е от съда, че предоставянето на личните данни на Д.К.С. от страна на мобилния оператор на „С.Г.Г.” ООД става с негово предварително знание и съгласие, произтичащо от Общите условия на „К.Б.М.” ЕАД, които са неразделна част от договора за мобилни услуги между Д.К.С. и мобилния оператор. При установена неплатена фактура от 20.06.2010г. от страна на Д.К.С., „К.Б.М.” ЕАД предоставя личните му данни на „С.Г.Г.” ООД, което да организира събирането на неизплатени суми от абонати на мобилния оператор. Личните данни са използвани за събиране на вземане, дължимо по сключения от Д.К.С. договор за мобилни услуги, т. е. обработването на личните данни от „С.Г.Г.” ООД не е неправомерно.
Решението е правилно, липсват основания по чл. 209, т. 3 от АПК за отмяната му. Съдебният акт е постановен при спазени процесуални и материалноправни изисквания и е обоснован, формираните правни изводи са съответни на закона и изцяло се споделят от настоящия касационен състав.
Неоснователно е касационното възражение за допуснато от решаващия съд нарушение на материалния закон при постановяване на съдебния акт. При правилно изяснена фактическа обстановка и след обсъждане на относимите към съдебноадминистративния спор доказателства, събрани в административното производство пред КЗЛД и представени пред съда е направен обоснован извод за незаконосъобразност на решението на КЗЛД. Произнасянето на последното е мотивирано с извода за обработване на лични данни на Д.К.С. от „С.Г.Г.” без валидно правно основание по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на личните данни, съгласно който обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане. Представените пред първоинистанционния съд доказателства за валиден, действащ договор между мобилния оператор и търговското дружество натоварено да събира вземанията му от потребителите опровергават изводите на административния орган.
Материалният закон е приложен правилно. Не се установява и нарушение на чл. 24, ал. 4 от ЗЗЛД, на което се основава постановеното от комисията решение. Администраторът на лични данни доказва в съдебното производство, че отношенията му с обработващия личните данни са уредени с писмен договор, в който се определя обемът на задълженията възложени от администратора на обработващия данните и това не се оспорва от жалбоподателя.
По изложените съображения обжалваното решение следва да бъде потвърдено с настоящото. Предвид изхода на спора, на ответниците по касационната жалба следва да бъдат присъдени разноски по делото както следва: на „К.Б.М.” ЕАД юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 (сто и петдесет) лева, на „С.Г.Г.” ООД  - 500 (петстотин лева), представляващи възнаграждение за един адвокат, което настоящата инстанция не намира за прекомерно в каквато насока е направено възражение от процесуалния представител на КЗЛД.
Воден от изложеното, Върховният административен съд, състав на Пето отделение
РЕШИ:
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2433/04.05.2012г. по адм.д. № 10899/2011г. на Административен съд София-град.
ОСЪЖДА Комисия за защита на личните данни да заплати на "К.Б.М." ЕАД 150 (сто и петдесет) лева юрисконсултско възнаграждение.
ОСЪЖДА Комисия за защита на личните данни да заплати на "С.Г.Г." ООД 500 (петстотин) лева възнаграждение за един адвокат.
Решението е окончателно.
 
Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Анна Димитрова
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Виолета Главинова
/п/ Еманоил Митев

Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение на Върховния административен съд № 7281/ 29.05.2013 г. (DOC)
Изтегли файла Решение на Върховния административен съд № 7281/ 29.05.2013 г. (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings