Български English Français
Начало » Практика » Решения на ВАС за 2013 г. » Решение на Върховния административен съд № 7181/ 28.05.2013 г.

Решение на Върховния административен съд № 7181/ 28.05.2013 г.

РЕШЕНИЕ
№ 7181
София, 28.05.2013

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Седемчленен състав - II колегия, в съдебно заседание на шестнадесети май две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

АННА ДИМИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ:

МАРИНА МИХАЙЛОВА
ДИАНА ДОБРЕВА
ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
МАРИЕТА МИЛЕВА
ИЛИАНА СЛАВОВСКА

 
 

при секретар

Милка Ангелова

и с участието

на прокурора

изслуша докладваното

от съдията

ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА

 

по адм. дело № 4697/2013.
 
 
Производството по делото е по реда на чл. 237 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) .
Образувано е по искане на П.Х.Д. за отмяна на влязлото в сила решение № 7444 от 19.06.2008 г., постановено по адм. д. № 6432/2007 г. по описа на Върховния административен съд. Като основание за отмяна в искането е посочен чл. 245 от АПК.
Ответникът – Прокуратурата на Република България, чрез процесуалния си представител оспорва искането за отмяна. Моли същото да бъде отхвърлено и претендира присъждане на юрисконсулско възнаграждение.
Ответникът – Комисията за защита на личните данни не е изразила становище по искането за отмяна.
Върховният административен съд седемчленен състав намира искането за отмяна за неоснователно, като съображенията за това са следните:
Соченото от П.Х.Д. основание за отмяна, а именно чл. 245 от АПК не е налице, тъй като нормата регламентира искане за отмяна от трето лице, а молителят е участвал по делото като заинтересувана страна.Ето защо искането следва да бъде разгледано на основанията по чл. 239, т. 1- 6 от АПК.
Съгласно чл. 239, т. 1 от АПК решението подлежи на отмяна, когато се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които при решаването му не са могли да бъдат известни на страната. Цитираното основание не е налице, тъй като в искането на отмяна не се сочат нови обстоятелства и не се представят доказателства.
Нормата на чл. 239, т. 2 от АПК регламентира отмяна на влязло в сила решение, когато по надлежния съдебен ред се установи неистинност на показанията на свидетелите или на заключението на вещите лица, върху които е основан актът, или престъпно действие на страната, на нейния представител или на член от състава на съда във връзка с решаването на делото. Към искането за отмяна не са приложени доказателства, установяващи наличието на хипотезите на цитираната правна норма.
Не е налице и основанието на чл. 239, т. 3 от АПК за отмяна на влязлото в сила решение, изискващо актът да е основан на документ, който по надлежния съдебен ред е признат за подправен, или на акт на съд или на друго държавно учреждение, който впоследствие е бил отменен, като доказателства в тази насока не са представени.
Не е осъществено и материалноправното основание на чл. 239, т. 4 от АПК изискващо между същите страни, за същото искане и на същото основание да е постановено друго влязло в сила решение, което противоречи на решението, чиято отмяна се иска. Доказателства в тази насока не са представени.
П.Х.Д. е участвал в съдебното производство по оспорване на решението на Комисията за защита на личните данни, поради което не е осъществена хипотезата на чл. 239, т. 5 от АПК.
Към искането за отмяна не е приложено и решение на Европейския съд за защита на правата на човека, поради което не е налице и изискването на чл. 239, т. 6 от АПК за отмяна на влязлото в сила решение.
С оглед на изложеното Върховния административен съд, седемчленен състав намира, че не са налице основанията по чл. 245, ал. 1 и чл. 239, т. 1 - 6 АПК за отмяната на влязлото в сила решение по адм. д. № 6432/2007 г. по описа на ВАС, поради което искането като неоснователно следва да бъде отхвърлено.
Предвид изхода на делото следва да се осъди П.Х.Д. да заплати на Прокуратурата на Република България сумата 150 лв., представляваща юрисконсулско възнаграждение.
По изложените съображения и на основание чл. 244, ал.1 от АПК Върховния административен съд, седемчленен състав,
 РЕШИ:
ОТХВЪРЛЯ искането на П.Х.Д., на основание чл. 245, ал. 1 и чл. 239 т. 1-6 от Административнопроцесуалния кодекс, за отмяна на влязлото в сила решение № 7444 от 19.06.2008 г., постановено по адм. д. № 6432/2007 г. по описа на Върховния административен съд.
ОСЪЖДА П.Х.Д., живущ в гр. Плевен, да заплати на Прокуратурата на Република България сумата 150 лв.(сто и петдесет лева), представляваща юрисконсулско възнаграждение.
Решението не подлежи на обжалване.
 
Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Анна Димитрова

секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Марина Михайлова
/п/ Диана Добрева
/п/ Илияна Дойчева
/п/ Виолета Главинова
/п/ Мариета Милева
/п/ Илиана Славовска


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение на Върховния административен съд № 7181/ 28.05.2013 г. (DOC)
Изтегли файла Решение на Върховния административен съд № 7181/ 28.05.2013 г. (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings