Български English Français
Начало » Практика » Задължителни предписания за 2014 г. » Задължително предписание от 12.02.2014 г. на Регионален инспекторат по образованието – Перник в резултат на извършена планова проверка

Задължително предписание от 12.02.2014 г. на Регионален инспекторат по образованието – Перник в резултат на извършена планова проверка

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДПИСАНИЕ
 
На основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), във връзка с извършена проверка в изпълнение на „План за извършване на текущи проверки по инициатива на Комисията за защита на личните данни за 2013 г.”, приключила с Констативен акт № КА-58/06.02.2014 г. и Решение на Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) от проведено редовно заседание на 12.02.2014 г., КЗЛД издава следното задължително предписание на Регионален инспекторат по образованието – Перник, Булстат 000387127, в качеството му на администратор на лични данни, както следва:
1. Да се актуализират данните в регистъра на администратори на лични данни и на водените от него регистри по чл. 10, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД като се заявят следните регистри:
  · регистър, свързан с обработване на лични данни на физически лица, чрез изградената система за видеонаблюдение и
  · регистър, свързан с обработване на лични данни на физически лица, желаещи да им се признае завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация в училище на чужда държава с тези в системата на народната просвета в България, във връзка с задълженията на инспектората по Наредба № 2/14.04.2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави;
2. Да се актуализират данните в регистъра на администратори на лични данни и на водените от него регистри по чл. 10, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД като се заяви в:
  · регистър „Лични трудови дела” обработване на лични данни по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗЗЛД, които се отнасят до здравето на служителите, както и данни относно тяхното образование и трудова дейност.
  · регистър „Регистър по Наредба № 11 от 28 март 2005 г. за приемане на ученици в държавни и общински училища” обработване на лични данни по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗЗЛД, които се отнасят до здравето на учащи.
3. Да се актуализира инструкцията по чл. 23, ал. 4 от ЗЗЛД със заявените регистри по т. 1 и 2.
4. Да се определи нивото на въздействие на обработваните от РИО – Перник регистри в съответствие с разпоредбите на Наредба № 1 от 30.01.2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни.
Задължителното предписание следва да бъде изпълнено в едномесечен срок, считано от датата на получаването му, като за неговото изпълнение е необходимо писмено да се уведоми КЗЛД и се предоставят относими доказателства.
В случай на неизпълнение на задължителното предписание, ще бъде наложено административно наказание по реда на Глава осма от ЗЗЛД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Задължително предписание от 12.02.2014 г. на Регионален инспекторат по образованието – Перник в резултат на извършена планова проверка


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings