Български English Français
Начало » Практика » Задължителни предписания за 2014 г. » Задължително предписание от 12.02.2014 г. на Европейски политехнически университет в резултат на извършена планова проверка

Задължително предписание от 12.02.2014 г. на Европейски политехнически университет в резултат на извършена планова проверка

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДПИСАНИЕ
 
На основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), във връзка с извършена проверка в изпълнение на „План за извършване на текущи проверки по инициатива на Комисията за защита на личните данни за 2013 г.”, приключила с Констативен акт № КА-57/06.02.2014 г. и Решение на Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) от проведено редовно заседание на 12.02.2014 г., КЗЛД издава следното задължително предписание на Европейски политехнически университет, Булстат 175912725, в качеството му на администратор на лични данни, както следва:
1. Да се актуализират данните в регистъра на администратори на лични данни и на водените от него регистри по чл. 10, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД като се заяви обработване на лични данни на физически лица – посетители.
2. Да се актуализират данните в регистъра на администратори на лични данни и на водените от него регистри по чл. 10, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД като се заяви обработване на лични данни по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗЗЛД, които се отнасят до здравето на служителите и студенти, съответно в регистрите „Персонал” и „Студенти”.
3. Да се преустанови обработването на копие от документ за самоличност на физически лица при сключване на трудов договор/ договор за хонорар.
4. Да се унищожат съхраняваните до този момент копия на документи за самоличност на служителите, обработвани във връзка с трудовите взаимоотношения.
5. Да се предоставя на физическите лица – кандидат студенти и студенти в писмен вид информацията по чл. 19 и чл. 20 от ЗЗЛД при обработването на личните им данни в заявления за кандидатстване.
6. Да се изпълнят изискванията на чл. 19 от ЗЗЛД за извършваното видеонаблюдение на територията на ЕПУ.
7. Да се актуализира инструкцията по чл. 23, ал. 4 от ЗЗЛД в съответствие с разпоредбите на Наредба № 1 от 30.01.2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни.
Задължителното предписание следва да бъде изпълнено в двумесечен срок, считано от датата на получаването му, като за неговото изпълнение е необходимо писмено да се уведоми КЗЛД и се предоставят относими доказателства.
В случай на неизпълнение на задължителното предписание, ще бъде наложено административно наказание по реда на Глава осма от ЗЗЛД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Задължително предписание от 12.02.2014 г. на Европейски политехнически университет в резултат на извършена планова проверка


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings