Български English Français
Начало » Практика » Задължителни предписания за 2014 г. » Задължително предписание от 12.02.2014 г. на „Глобал Маркетс“ ООД в резултат на извършена последваща проверка

Задължително предписание от 12.02.2014 г. на „Глобал Маркетс“ ООД в резултат на извършена последваща проверка

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДПИСАНИЕ
 
 
На основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗЗЛД и Решение на КЗЛД от Протокол № 3 от редовно заседание, проведено на 12.02.2014 г., във връзка с последваща проверка по сигнал с вх. № П-5101/29.07.2013 г., подаден от Дирекция „Инспекция по труда - Софийска област“ към Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Комисия за защита на личните данни издава следното Задължително предписание на „Глобал Маркетс“ ООД, с ЕИК: 200287666, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. „Манастирски ливади“ ул. „Майстор Алекси Рилец“ № 38, ет. 3, представлявано от Й.М., в качеството му на администратор на лични данни:
1. Да се актуализират данните в регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри по чл. 10, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД като се заяви отделен регистър „Видеонаблюдение“.
2. Да се актуализира инструкцията по чл. 23, ал.4 от ЗЗЛД със заявения регистър по т. 1.
3. В информационните табели допълнително да се посочат данни, които идентифицират администратора на лични данни и целите за извършеното видеонаблюдение, съгласно разпоредбата на чл. 19, ал. 1 и чл. 21 от ЗЗЛД.
Задължителното предписание следва да бъде изпълнено в едномесеченсрок от датата на получаването му, като за неговото изпълнение е необходимо писмено да се уведоми КЗЛД и да се представят относими доказателства.
В случай, че задължителното предписание не бъде изпълнено в указания по - горе срок, ще бъдат предприети действия за налагане на административно наказание по реда на глава VIII от ЗЗЛД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Задължително предписание от 12.02.2014 г. на „Глобал Маркетс“ ООД в резултат на извършена последваща проверка


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings