Български English Français
Начало » Практика » Задължителни предписания за 2014 г. » Задължително предписание от 17.04.2014 г. на Централната избирателна комисия в качеството й на администратор на лични данни

Задължително предписание от 17.04.2014 г. на Централната избирателна комисия в качеството й на администратор на лични данни

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДПИСАНИЕ
 
На свое редовно заседание, проведено на 17.04.2014 г. (Протокол № 11 от 17.04.2014 г.), Комисията за защита на личните данни констатира, че Централната избирателна комисия е изпълнила нормативно установените изисквания на чл. 136 от Избирателния кодекс (ИК) и е осигурила възможност всеки избирател - български гражданин, да прави справка в списъка по чл. 133, ал. 3, т. 5 по единен граждански номер, съответно по личен номер за всеки избирател - гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз.  
В същото време КЗЛД счита, че разработеният и използван от ЦИК софтуер следва да осигури необходимото ниво на защита в изпълнение на чл. 23 от ЗЗЛД и Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни.
Във връзка с това и на основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), Комисията за защита на личните данни издава следното задължително предписание на Централната избирателна комисия (ЦИК) в качеството на администратор на лични данни  в следния смисъл:
1. Да се въведе допълнителна идентификация на избирателите, при която всеки от тях да получава личен код за достъп за извършване на справка. Получаването на този код да става по всички възможни комуникационни канали: мобилен телефон, стационарен телефон, факс, електронна поща или лично, съобразно желанието на избирателя. Достъпът до системата за справка по чл. 136 от ИК да се осъществява чрез ЕГН и личния код за достъп.
2. В системата за сигурност на използвания софтуер (електронната услуга на ЦИК по чл. 136 от ИК) да се въведе допълнително ниво на защита за проверка на място, време и последователност на заявките за справка, анализиране на резултатите и възможност за реакция от страна на ЦИК за забрана на достъпа до системата.
КЗЛД дава срок от 5 (пет) календарни дни за изпълнение на задължителните предписания. ЦИК следва да уведоми КЗЛД за тяхното изпълнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Задължително предписание от 17.04.2014 г. на Централната избирателна комисия в качеството й на администратор на лични данни


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings