Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалби с рег. номера Ж-350/ 04.09.2013 г. и Ж-373/ 25.09.2013 г.

Решение по жалби с рег. номера Ж-350/ 04.09.2013 г. и Ж-373/ 25.09.2013 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-350 /2013 г.
София, 16.12.2013 г.
Комисията за защита на личните данни в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Mария Матева и Веселин Целков, в редовно заседание, проведено на 20.11.2013 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) постави за разглеждане жалби с регистрационни номера Ж-350/ 04.09.2013 г. и Ж-373/ 25.09.2013 г., подадени от Н.С.П. срещу „М.К.“ АД.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни.
Н.С.П. сезира Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) с жалба, заведена с регистрационен номер Ж-350/04.09.2013 г., в която излага твърдения за неправомерно обработване на личните му данни.
Жалбоподателят информира, че е клиент на услугата „Кредихоум“, предоставяна от „М.К.“ АД и редовно плаща задълженията си. Сочи, че в момента има финансови затруднения и поради тази причина погасява седмичните си вноски със забава „в рамките на допустимото“. Твърди, че не се крие от дружеството и служителите му, които са наясно с финансовите му затруднения.
Г-н Н.С.П. твърди, че на 26-ти, 27-ми и 28-ми август 2013 г. Н.К., Н.К. и други две лица, чиито имена не сочи, в качеството им на служители на „М.К.“ АД разпространили информация за личните му данни, като разлепили („на дърветата пред входа, на входната врата, в кабината на асансьора и вратата на апартамента“) разпечатки „буквално във вид на некролози” съдържащи името му и сумата която дължи по кредита.
Г-н Н.С.П. твърди още, че по повод задълженията му към „М.К.“ АД, същите служители посещават фирмата в която работи и го злепоставят. Твърди, че посещават и работното място на сестра му – Т.С., която няма нищо общо с кредита му и я заплашват и злепоставят пред клиентите й.
Г-н Н.С.П. моли да бъде извършена проверка по жалбата му и да се предприемат предвидените в закона действия.
Към жалбата е приложена „разпечатка“, на която са изписани трите му имена и адрес, дължима сума и съобщение свързано със срока за погасяване на посоченото задължение и евентуалните последици от непогасяването му.
За случая г-н Н.С.П. е сезирал и Комисията за защита на потребителите, откъдето жалбата му е препратена за разглеждане по компетентност в Комисията за защита на личните данни и заведена с рег. номер Ж-373/25.09.2013 г. Към жалбата е приложена „разпечатка“, на която са изписани тритe имена на жалбоподателя, адрес, дължима сума и съобщение свързано със срока за погасяване на посоченото задължение и евентуалните последици от непогасяването му.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на лични им данни и при осъществяването на достъп до тези данни, както и контрол по спазването на Закона за защита на личните данни.
За да упражни правомощията си Комисията следва да бъде валидно сезирана.
Подадените от г-н Н.С.П. жалби с рег. номера Ж-350/04.09.2013 г. и Ж-373/25.09.2013 г. са съобразени с изискванията на Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) и съдържа всички нормативно определени реквизити: налице са данни за жалбоподателя, естеството на искането, дата и подпис, с оглед което същите са редовни.
Жалбите са процесуално допустими. Подадени са в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД от физическо лице, при наличие на правен интерес и срещу надлежна страна - администратор на лични данни. С тях е сезиран компетентен да се произнесе орган, а именно КЗЛД, която съгласно правомощията й, визирани в чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по ЗЗЛД.
Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата. Разглежданите жалби са подадена срещу „М.К.“ АД, което безспорно притежава качеството на администратори на лични данни, по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД и е регистрирано като такъв в Регистъра на администраторите на лични данни под идент. номер 341810, със заявени два регистъра – „Клиенти“ и „Човешки ресурси“.
На редовно закрито заседание на КЗЛД, проведено на 23.10.2013 г., е взето решение, с което жалби с рег. номера Ж-350/04.09.2013 г. и Ж-373/25.09.2013 г., подадени от Н.С.П. срещу „М.К.“ АД са обявени за процесуално допустими и са обединени за разглеждане в рамките на едно общо административно производство. Като страни в производството са конституирани: жалбоподател – Н.С.П. и ответна страна „М.К.“ АД, в качеството му на администратор на лични данни. Насрочено е редовно заседание на Комисията за 20.11.2013 г., за разглеждане на жалбите по същество.
В условията на залегнало в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства от „М.К.“ АД е изискано изразяване на писмено становище по жалба с рег. номер Ж-350/04.09.2013 г. и представяне на относимите по случая доказателства.
В отговор от дружеството изразяват становище за неоснователност на жалбата. Твърдят, че между дружеството и жалбоподателя е сключен договор за заем „CrediHome” с № 1101-10026843, по силата на който на г-н Н.С.П. е предоставен кредит в размер на 700 лв. Сочат, че с подписване на договора жалбоподателят се е съгласил предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Дружеството за целите на договора и съобразно приложимите Общите условия. От дружеството твърдят, че Общите условия към договора за заем „CrediHome“ са предоставени на жалбоподателя и са „изрично приети“ от него.
Твърдят, че г-н Н.С.П. не е изпълнил своевременно задълженията си по договора, в резултат на което от дружеството са предприели мерките предвидените в чл. 15 от Общите условия. Сочат, че с цел уведомяване на г-н Н.С.П. за забавата му и за неблагоприятните последици от неизпълнение на договора, служители на дружеството действително са извършили посещения до дома и местоработата му, тъй като е било невъзможно да осъществят контакт на предоставените от него телефонни номера за връзка.
По отношение на твърденията на жалбоподателя, че служители на дружеството са разпространявали личните му данни, чрез разлепване на съобщения съдържащи личните му данни намират същите за неоснователни и недоказани. Твърдят, че „М.К.“ АД обработва личните данни на своите клиенти съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни.
Уточняват, че посочената в разпечатката/съобщението като дължима сумата в размер на 199 лв. не отговаря на задължението на жалбоподателя към дружеството за посочения в съобщението период.
Информират, че от справка в Централния кредитен регистър на Българска народна банка са установили, че жалбоподателя има просрочени задължения и към други институции „и е твърде вероятно други кредитори да извършват действия по събиране на вземанията си“.
Информират, че цитираните в жалбата лица – Н.К. и Н.К. са служители в дружеството и от същите са изискани писмените им обяснения по случая. Категорични са, че служителите им не са разпространявали личните данни на г-н Н.С.П. по описания в жалбата начин и че дружеството няма такава практика.
Към становището на „М.К.“ АД са приложени заверени копия на следните документи: Искане за заем „CrediHome” с № 1101-10026843/28.03.2013 г.; Договор за заем „CrediHome” с № 1101-10026843/29.03.2013 г.; Общи условия към договор за заем „CrediHome”; Писмена справка от електронната система на „М.К.“ АД относно задълженията на жалбоподателя; Справка от Централни кредитен регистър на Българска народна банка за кредитна задлъжнялост на жалбоподателя.
С писмо на Председателя на КЗЛД, с изх. номер П-6939/29.10.2013 г., на „М.К.“ АД е предоставено копие на жалба с рег. номер Ж-373/25.09.2013 г., подадена от г-н Н.С.П. срещу дружеството. Изискано е писмено становище по жалбата, относими по случая доказателства, както и предоставяне на писмените обяснение на Н.К. и Н.К., същите служители на дружеството.
В отговор от дружеството депозират писмено становище за неоснователност на жалба с рег. номер Ж-373/25.09.2013 г. Представят писмените обяснения по случая на служителите им – Н.К. и Н.К., както и заверена разпечатка от вътрешната система на дружеството, в която са отразени осъществените с жалбоподателя контакти.
На 20.11.2013 г. е проведено редовно открито заседание на Комисията за защита на личните данни, на което жалби с регистрационни номера Ж-350/04.09.2013 г. и Ж-373/25.09.2013 г., подадени от Н.С.П. срещу „М.К.“ АД са разгледани по същество. Страните са редовно уведомени за заседанието. Не се явяват, не изпращат представител.    
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в административното производство, съгласно чл. 7 от Административно-процесуалния кодекс, изискващ наличието на установени действителни факти от значение по случая, имайки предвид представените писмени доказателства и становища, както и наведените от страните твърдения Комисията за защита на личните данни приема, че разгледани по същество жалби с рег. номера Ж-350/04.09.2013 г. и Ж-373/25.09.2013 г. са неоснователни и недоказани.
От събраните по административната преписка доказателства безспорно се установи, че въз основа на подадено от жалбоподателя искане за отпускане на заем CrediHome № 1101-10026843, от дата 28.03.2013 г., между г-н Н.С.П. и „М.К.“ АД е сключен договор за заем „CrediHome” № 1101-10026843/29.03.2013 г., съгласно който на жалбоподателя е предоставен кредит в размер на 700 (седемстотин) лева. Видно от съдържанието на договора, същия е със срок на погасяване 36 седмици и определена седмичната погасителна вноска в размер на 39 (тридесет и девет) лева.
Между страните не е спорно, че жалбоподателя погасява задълженията по договора със забава, както и че поради този факт служители на дружеството са посещавали дома и местоработата му.
Видно от съдържанието на искането за отпускане на заем CrediHome № 1101-10026843, от дата 28.03.2013 г. и договора за заем „CrediHome” № 1101-10026843/29.03.2013 г., е че съдържат данни за жалбоподателя – три имена, единен граждански номер, адрес и телефон за контакти, които безспорно имат качеството на лични данни, по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД. 
Съгласно разпоредбата на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД действията по събиране, съхранение и употреба на личните данни на физическите лиса са действия по обработването им, което обработване следва да се извършва при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.
В чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД са определени условията, при наличието, на които е допустимо обработването на лични данни. Законодателят е възприел, че обработването на лични данни на физически лица, следва да се извършва при наличието на поне едно от тези алтернативно дадени условия, което е предпоставка за законосъобразност на обработването.
В конкретния случай съдържащите се в искането за отпускане на заем и в договора за заем лични данни на жалбоподателя са обработени от „М.К.“ АД законосъобразно, при наличие на предвидените в чл. 4, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЗЛД условия за допустимост на обработването. Личните данни на г-н Н.С.П. са обработени в съответствие с принципите визирани в чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД, събрани са за точно определени, конкретни и законни цели, а именно за сключване на договор за заем и не са обработени допълнително по начин несъвместим с тези цели.
Жалбоподателят не оспорва наличието на договорни отношения с дружеството, от което следва извода че е страна по валидно сключен договор за заем с произтичащите от това права и задължения.
Наличието на договорни отношения между „М.К.“ АД и физическото лице – г-н Н.С.П., чиито лични данни се обработват за целите на договор е условие за допустимост при обработването на личните му данни по аргумент от чл. 4, ал. 1, ал. 3 от ЗЗЛД. Oбработването е необходимо за изпълнение на задължение по договор, по който физическото лице за което се отнасят данните е страна, както и за действия предхождащи сключването на договора и предприети по негово искане. 
Видно от съдържанието на искането за отпускане на заем CrediHome № 1101-10026843, от дата 28.03.2013 г. с подписване му жалбоподателят е декларирал (в т. 4 от същото), че предоставя личните си данни доброволно, както и че е съгласен те да бъдат обработвани съгласно Общите условия приложими към Договора за заем, за описаните в тях цели и чрез предвидените способи. Жалбоподателят е декларирал, че е запознат и приема Общите условия, приложими към договор за заем Credihome. Следователно за „М.К.“ АД е налице и предвиденото в разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД условие за допустимост на обработването на личните данни на жалбоподателя, а именно изричното съгласие на г-н Н.С.П. личните му данни да бъдат обработвани от дружеството за целите на сключения между тях договор и съобразно приложимите към него Общи условия.
Съгласно Общите условия (чл. 16) и сключения договор за заем заемополучателя се задължава да погасява задължението си на седмични вноски, съгласно погасителния план.
От доказателствата по административната преписка, в частност от представената от „М.К.“ разпечатка на погасителния план и получените плащания по договора заем CrediHome № 1101-10026843, сключен със жалбоподателя е видно, че седмичните вноски по погасяване на заема на г-н Н.С.П. с падеж: 08 април, 15 април, 22 април, 29 април, 06 май, 20 май, 03 юни, 10 юни, 17 юни, 24 юни, 01 юли, 29 юли, 05 август, 12 август, 19 август, 05 август, 12 август, 19 август, 26 август също са платени след дата на падежа.
 В Общите условия (чл. 15), с който жалбоподателя е декларирал че се е запознал, разбира и приема, е разписано правото на дружеството, в хипотезата на неизпълнение на договора за заем от страна на заемополучателя, да предприема спрямо последния мерките предвидени в чл. 15 от Общите условия, в това число и правото на дружеството – заемодател да подаде информация за неизпълнението на заемополучателя до лицата и организациите, в които той е нает по трудови или граждански договори.    
С оглед цитираната разпоредба и обстоятелството, че жалбоподателя е погасявал задълженията по договора след падежа, следва извода че предприетите от страна на дружеството действия са в изпълнение на договорените от страните права и задължения.
Относно твърдението на жалбоподателя, че личните му данни в обем три имен, единен граждански номер и адрес са обработени от дружеството, чрез действия по разпространяването им, а именно чрез разлепването на 26-ти, 27-ми и 28-ми август 2013 г. „на разпечатки“ съдържащи личните му данни на различни места, конкретно посочени в жалбата на г-н Н.С.П., Комисията за защита на личните данни намира същото за недоказано.
От представените от г-н Н.С.П. като доказателство копия на „разпечатки“ е видно, че същите съдържат негови лични данни – три имена и адрес. Разпечатките не съдържат индиция че изхождат, че са съставени или разпространявани „М.К.“ АД, съобразно което на жалбоподателя му е оказана доказателствената тежест, която носи по отношение на твърденията му в тази насока, но същият не е ангажирал други доказателства в тяхна подкрепа.
С оглед тези обстоятелства и факта, че „М.К.“ АД оспорват твърденията на жалбоподателя, като се има предвид и представените по административната преписка писмени обяснение, дадени от служителите на дружеството, посочени за извършители на разпространението на личните данни на г-н Н.С.П., Комисията счита, че не са налице доказателства обосноваващи извода че „М.К.“ АД е обработило личните данни на жалбоподателя, чрез действия по разпространяването им по указания в жалбата на г-н Н.С.П. начин.
Във връзка с изложеното следва, че личните данни на жалбоподателя – Н.С.П., в качеството му на страна - заемополучател по Договора за заем „CrediHome” № 1101-10026843/29.03.2013 г., са обработени от администратора на лични данни и заемодател „М.К.“ АД законосъобразно, при наличие на условията за допустимост на обработването, посочени в разпоредбата на чл. 4, ал.1, т. 2 т. 3 от ЗЗЛД. Личните данни на жалбоподателя са обработени в съответствие с принципите визирани в чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД, събрани са за точно определени, конкретни и законни цели и няма доказателства да са обработени допълнително по начин несъвместим с тези цели.   
Водима от горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 38, ал. 2 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
Оставя без уважение жалби с регистрационни номера Ж-350/04.09.2013 г. и Ж-373/25.09.2013 г., подадени от Н.С.П. срещу „М.К.“ АД, като неоснователни и недоказани.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд – София-град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалби с рег. номера Ж-350/ 04.09.2013 г. и Ж-373/ 25.09.2013 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings