Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-301/ 02.08.2013г.

Решение по жалба с рег. № Ж-301/ 02.08.2013г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-301/13г.
София, 17.12.2013г. 

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Мария Матева, Валентин Енев и Веселин Целков на редовно заседание, проведено на 20.11.2013г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)разгледа жалба с рег. № № Ж-301/02.08.2013г., подадена от Я.Л.Н. срещу М.П.
Господин Я.Л.Н. уведомява, че е подал заявление за достъп до лични данни с рег. номер 94-Я-16/01.07.2013г., отговор на което му е изпратен на 31.07.2013г., след решение за удължаване на срока. Жалбоподателят счита, че нарушението на ЗЗЛД се състои в това, че решението за удължаване на срока не му е изпратено в рамките на изискуемия от закона 14-дневен срок, с оглед на което моли да бъде наложено административно наказание на ответната страна.
Господин Я.Л.Н. обръща внимание и на извършеното по отношение на него второ нарушение, състоящо се в това, че на основание чл. 31, ал. 2 от ЗЗЛД е поискал копие от личните му данни да му се предостави и по електронен път, за което е получил отказ и копие му е предоставено единствено на хартиен носител. Във връзка с това жалбоподателят моли Комисията да издаде задължително предписание на МП за изпращане на копие от личните му данни и на неговата електронна поща и/или да спазва занапред предпочитаната форма за предоставяне на достъп до лични данни. Господин Я.Л.Н. сочи, че вместо на заявлението му бъде отговорено по същество, служителите на МП са направили недопустимия коментар, че „твърденията на заявителя се базират на психическо проявление на съзнанието, наречено „Съмнение” и изложеното установява, че у него съществува съзнавана убеденост и стенично отношение на собствена субективна истина, вследствие на лична интерпретация на факти и събития, свързани с изготвянето на отговори по негови запитвания”.
Впоследствие в КЗЛД е депозирана и жалба рег. № М-206/14.08.2013г., с която Я.Л.Н. уведомява, че в жалба с вх. № Ж-301/02.08.2013г. е посочил, че до МП е подадено заявление за достъп до лични данни от 01.07.2013г. с рег. № 94-Я-16/01.07.2013г. и към изпратения отговор с рег. № 94-Я-16а/31.07.2013г. е приложено решение № 1/31.07.2013г., в което с т. 1 и т. 3 му е отказан достъп до редица искания. Жалбоподателят счита отказа за незаконосъобразен и моли МП да бъде задължено да предостави искания достъп.
В случая жалба рег. № М-206/14.08.2013г. следва да се възприема като допълнение към исканията на жалбоподателя, обективирани в жалба рег. № Ж-301/02.08.2013г. Поради горното, жалба рег. № М-206/14.08.2013г. следва да бъде присъединена към жалба рег. № Ж-301/02.08.2013г., с оглед провеждане на общо административно производство.
С писмо рег. № П-5877/09.09.2013г. на Председателя на КЗЛД, от М.П. е изискано писмено становище, което е депозирано в КЗЛД под рег. № С-616/03.10.2013г. и в което Министерството навежда доводи за неоснователността на претенциите на господин Я.Л.Н.
На свое редовно заседание, проведено на 23.10.2013г., КЗЛД, обявява жалби с вх. № Ж-301/02.08.2013г. и вх. № М-206/14.08.2013г., подадени от господин Я.Л.Н. за допустими и на основание чл. 32 от АПК ги обединява за разглеждане в едно административно производство. На основание чл. 38, ал 3 от ПДКЗЛДНА Комисията конституира като ответна страна в производството М.П. Жалба рег. № 301/02.08.2013г. е насрочена за разглеждане, по същество, на 20 ноември 2013г.На заседанието се явява юрисконсулт В.Д., процесуален представител на М.П.
В чл.30, ал.1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) са определени реквизитите, които трябва да съдържа жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушение на правата им по ЗЗЛД.
Жалбите, подадени от Я.Л.Н. срещу М.П. отговаря на нормативно установените изисквания, поради което са редовни. Жалбите са подадени от физическо лице, при наличие на правен интерес и в срока по чл.38, ал.1 от ЗЗЛД, поради което се явяват допустими. Жалбите са насочена срещу М.П., което е администратор на лични данни по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЗЛД. Същевременно, жалба рег. № Ж-301/02.08.2013г. и жалба рег. № М-206/14.08.2013г. произтичат от еднакво фактическо състояние между същите страни, с оглед на което по тях следва да се проведе общо административно производство.
Доказателствените материали, събрани в хода на административното производство по жалба рег. № Ж-301/02.08.2013г., както и изразените становища сочат, че Заявление рег. № 94-Я-16/01.07.2013г. за предоставяне на достъп до лични данни е депозирано в М.П. на 01.07.2013г. и в изискуемия, съгласно ЗЗЛД срок (видно от приложеното известие за доставяне), жалбоподателят е получил писмо рег. № 94-Я-16а/15.07.2013г. С него той се уведомява, че на основание чл. 33, ал. 1 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 32, ал. 3, съгласно чл. 32, ал. 2 от ЗЗЛД се удължава срока за предоставяне на информация по чл. 28, ал. 1.
М.П. се съобразява с желанието на заявителя и му предоставя на хартиен носител копия от документите, съдържащи личните му данни, въпреки, че не е задължително да го прави, съгласно становище на КЗЛД № Д-282/19.07.2013г., с което Комисията приема, че правото на достъп до лични данни по смисъла на чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 28, ал. 1от ЗЗЛД не включва получаването на копия от документи, създавани и/или съхранявани от администратора на лични данни. Същевременно, Решение № 1/31.07.2013г. съдържа в мотивите си обсъждане на всяка поискана информация или твърдение, изложени в Заявление рег. № 94-Я-16/01.07.2013г.
Следва да се посочи, че претенцията на жалбоподателя за предоставяне на исканата информация както под формата на писмена справка, изпратена по пощата с обратна разписка, така и в електронен вид на електронната му поща, е неоснователна, предвид разпоредбата на чл. 31, ал.2 от ЗЗЛД.
От горното може да се направи извода, че М.П. е изпълнило своето задължение към господин Я.Л.Н., осигурявайки откритост, достоверност и пълнота на информацията в административното производство, с конкретни факти и аргументи, като е издало в законоустановената форма и срок писмено решение и е уведомило адресата по указания от закона ред – писмено с обратна разписка. 
Комисията за защита на личните данни като взе предвид фактите и обстоятелствата, изнесени в настоящето административно производство и на основание чл. 38, ал.2 от Закона за защита на личните данни,
РЕШИ:
Обявява жалба рег. № Ж-301/01.07.2013г., подадена от Я.Л.Н. срещу М.П., за неоснователна и я оставя без уважение.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни, пред Административен съд София - град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба с рег. № Ж-301/ 02.08.2013г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings