Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-250/ 01.07.2013г.

Решение по жалба с рег. № Ж-250/ 01.07.2013г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-250/13г.
София, 17.12.2013г.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Мария Матева, Валентин Енев и Веселин Целков на редовно заседание, проведено на 20.11.2013г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) разгледа жалба с рег. № № Ж-250/01.07.2013г., подадена от Я.Л.Н. срещу М.П.
Господин Я.Л.Н. сочи, че с писмо изх. № 94-Я-16/13.05.2013г. от М.П. е уведомен, че личните му данни, свързани с неговото място на раждане са въведени за служебно ползване от служителите на дирекция „Съдебна дейност и други специализирани дейности” и от служителите на дирекция „Административно-информационно обслужване и канцелария”. Жалбоподателят счита, че горното представлява незаконосъобразна обработка на негови лични данни по смисъла на чл. 4 от ЗЗЛД, тъй като липсва законно основание или съгласие мястото му на раждане да се обработва от Министерството, още по-малко в регистрите на цитираните дирекции. Господин Я.Л.Н. сочи, че е налице непропорционална обработка на данните му, което произтича от факта, че обработването на мястото му на раждане сред тях - в масива на съответните дирекции в Министерството, противоречи на чл. 2, ал. 2, точки 1, 2 3, 5 и 6 от ЗЗЛД.
С писмо рег. № П-4567/05.07.2013г. на Председателя на КЗЛД, от М.П. е изискано писмено становище по жалба рег. № Ж-250/01.07.2013г., ведно с относимите доказателства. С писмо рег. № С-499/26.07.2013г. Министерството ангажира становище по случая, с което информира, че Я.Л.Н. е подал в МП заявление, регистрирано с вх. № 94-03-156/14.12.2012г. за разпределяне на стаж в Софийски градски съд, в което са посочени трите му имена, единния граждански номер, постоянния и настоящ адрес, телефон за връзка и място на раждане. Към заявлението са приложени уверение № 092/14.12.2012г. от СУ „Св. Климент Охридски” за завършено висше юридическо образование по специалност „Право”, свидетелство за съдимост, копие от документ за самоличност. Изтъква се, че правното основание за подаване на горепосоченото заявление, ведно с приложените към него документи е чл. 296 от Закона за съдебната власт (ЗСВ). Oбръща се внимание, че регистрацията на входящи документи в М.П. се извършва съобразно правилата на АПК и Наредбата за административното обслужване. В регистрационната контролна карта, която се попълва при регистриране на входящи документи се попълват само имената на лицето и адрес за кореспонденция.
Обработването на предоставените от Я.Л.Н. лични данни от страна на дирекция „Съдебна и други специализирани дейности” при МП се извършва на основание чл. 33 от Устройствения правилник на МП, който в изпълнение на чл. 297 от ЗСВ й вменява функции по подготовка на документацията, свързана с разпределението на стажант-юристите и провеждането на изпита за придобиване на юридическа правоспособност. Именно на основание чл. 297 от ЗСВ, със Заповед № ЛС-И-01-365/21.12.2012г. на министъра на правосъдието, господин Я.Л.Н. е разпределен на стаж към СГС за срок от щест месеца.
Подчертава се, че предоставените със заявление вх. № 94-03-156/14.12.2012г. лични данни са съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват. Мястото на раждане, което се попълва от заявителите при подаване на документи за разпределение на стажант-юристи, се обработва за служебни цели, като се вписва в „Централизираната информационна система за интегрирана обработка на статистическа информация, резултати от инспекции и предоставяне на публични услуги” (ЦИС) – модул „Юридическа правоспособност”, с оглед използването му за целите по чл. 301 от ЗСВ. Съгласно посочената разпоредба министърът на правосъдието издава удостоверение за юридическа правоспособност на стажант-юрист, който е получил оценка „Издържал”, в което се вписва и мястото на раждане на лицето.
На свое редовно заседание, проведено на 23.10.2013г., КЗЛД обявява жалбата на господин Я.Л.Н. за допустима. На основание чл. 38, ал 3 от ПДКЗЛДНА Комисията конституира като ответна страна в производството М.П. Жалба рег. № 250/01.07.2013г. е насрочена за разглеждане, по същество, на 20 ноември 2013г.. На заседанието се явява юрисконсулт В.Д., процесуален представител на М.П.
В чл.30, ал.1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) са определени реквизитите, които трябва да съдържа жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушение на правата им по ЗЗЛД.
Жалбата, подадена от Я.Л.Н. срещу М.П. отговаря на нормативно установените изисквания, поради което е редовна. Жалбата е подадена от физическо лице, при наличие на правен интерес и в срока по чл.38, ал.1 от ЗЗЛД, поради което се явява допустима. Жалбата е насочена срещу М.П., което е администратор на лични данни по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЗЛД.
Депозираните доказтелствени материали,както и становищата, изразени в хода на административното производство по жалба рег. № Ж-250/01.07.2013г. сочат, че Я.Л.Н. е подал в МП заявление, регистрирано с вх. № 94-03-156/14.12.2012г. за разпределяне на стаж в Софийски градски съд, в което са посочени трите му имена, единния граждански номер, постоянния и настоящ адрес, телефон за връзка и място на раждане. Правно основание за подаване на цитираното заявление, ведно с приложените към него документи е чл. 296 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), регламентиращ реквизитите му. Налага се извода, че предоставените от жалбоподателя, със заявление вх. № 94-03-156/14.12.2012г., лични данни са съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват. Мястото на раждане, което се попълва от заявителя при подаване на документи за разпределение на стажант-юристи, се обработва за служебни цели, като се вписва в „Централизираната информационна система за интегрирана обработка на статистическа информация, резултати от инспекции и предоставяне на публични услуги” (ЦИС) – модул „Юридическа правоспособност”, с оглед използването му за целите по чл. 301 от ЗСВ.
Може да се заключи, че в случая личните данни на господин Я.Л.Н. са обработени от Министерството на правосъдието правомерно, в съответствие с разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за защита на личните данни.
Комисията за защита на личните данни като взе предвид фактите и обстоятелствата, изнесени в настоящето административно производство и на основание чл. 38, ал.2 от Закона за защита на личните данни,
РЕШИ:
Обявява жалба рег. № Ж-250/01.07.2013г., подадена от Я.Л.Н. срещу М.П., за неоснователна и я оставя без уважение.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни, пред Административен съд София - град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба с рег. № Ж-250/ 01.07.2013г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings