Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-109/ 01.04.2013г.

Решение по жалба с рег. № Ж-109/ 01.04.2013г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-109/2013 г.
София,16.12.2013г.
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитрова, Валентин Енев и Мария Матева на открито заседание, проведено на 27.11.2013 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа по същество жалба с рег. Ж-109/01.04.2013 г., депозирана от К.А.Ш. срещу „Ю.Б.” АД, „Ф.П.К.“ ООД и „С.Г.Г.“ ООД.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
В чл.30, ал.1 от ПДКЗЛДНА са определени реквизитите, които трябва да съдържа жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушения на техните права по ЗЗЛД. Жалбата отговаря на нормативно установените изисквания, поради което се явява редовна. С решение на КЗЛД, взето на закрито заседание, проведено на 30.10.2013г., жалбата е обявена за допустима, като ответна страна в административното производство е конституирано „Ю.Б.” АД, а като заинтересована: „Ф.П.К.“ ООД и „С.Г.Г.“ ООД.
К.А.Ш. сезира Комисия за защита на личните данни с жалба, в която изразява твърдения за извършено от страна на „П.Б.” АД (към настоящият момент с наименованието „Ю.Б.“ АД) и „Ф.П.К.“ ООД, неправомерно обработване на свързаните с него лични данни.
Жалбоподателят твърди, че „Ю.Б.“ АД, в качеството си на негов кредитор, разпространява негови лични данни на трети лица.
К.А.Ш. заявява, че последните четири месеца е получавал телефонни обаждания от дружество за събиране на вземания, осъществявани от името на „Ю.Б.“ АД. Господин К.А.Ш. пояснява, че не разполага с никакви данни за дружеството за събиране на вземания, освен телефонният номер от който са осъществени входящите обаждания, а именно ****.
Към жалбата не са приложени доказателства.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства е изискано от жалбоподателят да представи доказателства, подкрепящи изложените от него твърдения в жалбата му.
С писма рег. № № П–3930 от 07.06.2013 г. и П–4475 от 02.07.2013 г. на Председателя на КЗЛД е изискано съответно от БТК АД и „Б.М.Е.Б.“ ЕАД информация, кое е физическото или юридическо лице, което е сключило договор за използването на фиксиран номер *****, посочен в жалбата на господин К.А.Ш.. Двете дружества уточняват, че номер ***** не им е предоставен за ползване от Комисия за регулиране на съобщенията, респективно не фигурира в номерационните им планове.
Извършена проверка в регистър „Предоставени групи географски номера след географски кодове, поддържан от Комисия за регулиране на съобщенията, на официалната интернет страница на комисията. От проверката е установено, че фиксиран телефонен номер ***** е предоставен на „Н.“ ЕООД. С писмо рег. № П-4671/10.07.2013 г. на Председателя на КЗЛД е изискано представянето на становище с относими доказателства от „Н.“ ЕООД.
„Н.“ ЕООД представя  писменото си становище, в което заявява, че няма отношение към предмета на жалбата, респективно не е страна по образуваното административно производство. „Н.“ ЕООД пояснява, че номер ***** е част от номерационния план на дружеството, като същият е предоставен на „Ф.П.К.“ ООД със сключен Договор № С 285 от 31.10.2012 г.
Към становището е приложено като доказателство ксерокопие от първата страница на Договор № С 285 от 31.10.2012 г.
С писмо рег. № П–4962 от 24.07.2013 г. на Председателя на КЗЛД е изискано представянето на становище с относими доказателства от „Ф.П.К.“ ООД.
„Ф.П.К.“ ООД представя становището си по депозираната от г-н К.А.Ш. жалба с писмо рег. № С–509/30.07.2013 г. В същото „Ф.П.К.“ ООД заявяват, че обработват свързаните с г-н К.А.Ш. лични данни на основание сключен договор с „Ю.Б.“ АД, във връзка с изискуеми суми. Дружеството уточнява, че договора е с предмет организирането събиране на неизплатени суми произтичащи от сключени договори за банкови кредити на физически лица.
„Ф.П.К.“ ООД считат депозираната от г-н К.А.Ш. жалба, за неоснователна.
Към становището не са приложени доказателства.
С писмо рег. № П –5205/01.08.2013 г. „Ф.П.К.“ ООД представят в деловодството на административния орган, следното относимо доказателство - Анекс № 1 от 01.10.2012 г., към договор за събиране на вземания.
На 13.09.2013 г. с писмо рег. № П –5954 на Председателя на КЗЛД, е изискано от „Ю.Б.“ АД изразяването на становище с представяне на относими към случая доказателства.
С писмо рег. № П –6332/01.10.2013 г. „Ю.Б.“ АД представят своето становище, с приложени относими доказателства.
В становището си „Ю.Б.“ АД заявява, че К.А.Ш. е картодържател на две карти, издадени от дружеството, същите с наименование „Visa“ и „American Express“. Уточнява се, че поради незаплащане на натрупани задължения от страна на г-н К.А.Ш. по издадената кредитна карта и с цел реализиране на своите законни интереси, на 28.08.2012 г. „Ю.Б.“ АД е предприела извънсъдебни действия за събиране на своите вземания чрез определения от нея обработващ лични данни „С.Г.Г.“ ООД, по силата на сключен между двете дружества договор за събиране на вземания.
„Ю.Б.“ АД считат депозираната от К.А.Ш. жалба, за неоснователна.
Към становището са приложени като доказателства, ксерокопия от следните документи: Заявление за издаване на кредитна карта от 09.08.2004 г.; Общи условия за издаване и използване на карта „EUROLINE“; Инструкция за защита на личните данни; Договор за събиране на вземания от 2010 г. и Договор за конфиденциалност от 2010 г.
Ответната страна, прави уточнение по случая и представя и допълнителни доказателства, от които се установява следното:
К.А.Ш. е бил оправомощен картодържател само на една кредитна карта –„Euro Line“, с договор сключен на 10.09.2004 г. Понастоящем същата кредитна карта се нарича „Euro Line American Express“ и е с международни характеристики. Картата „Euro Line American Express“ е издадена на г-н К.А.Ш. при подновяване на карта „Euro Line“, поради изтичане на срока за валидност на последната.
„Ю.Б.“ АД уточняват, че в изпратеното до административния орган становище с рег. № П–6332/01.10.2013 г. е цитирано кредитни карти „VISA“ и „AMERICAN EXPRESS“ не защото г-н К.А.Ш. използва повече от една кредитна карта, и то различен вид, а защото Общите условия на банката за издаване и използване на кредитни карти понастоящем са унифицирани за двата вида кредитни карти, като същите са в сила от 15.04.2013 г.
Относно взаимоотношенията си с „Ф.П.К.“ ООД, „Ю.Б.“ АД уточнява, че дружеството е заместило „С.Г.Г.“ ООД в осъществяване на дейността по сключения с банката договор. Банката допълва, че съгласно чл. 8 от Анекс № 1 от 01.10.2012 г. дружеството „Ф.П.К.“ ООД е поело и функцията на обработващ лични данни съгласно ч. 11 от договора и се е задължил да спазва Инструкцията за защита на личните данни.
За откритото заседание, насрочено за 27.11.2013г., страните са редовно уведомени. Жалбоподателят К.А.Ш. не се явява, не изпраща представител. За „Ю.Б.“ АД се явява юрисконсулт В.П., а за „Ф.П.К.“ ООД се явява адвокат Р.Т. от Адвокатска колегия –Варна.
Комисия за защита на личните данни, приема, че жалбата се явява неоснователна по отношение на „Ю.Б.“ АД, поради следните съображения:
От събраните по административната преписка доказателства се установи, че К.А.Ш. е картодържател на кредитна карта, издадена от „Ю.Б.“ АД, с наименование „Euro Line“, към настоящият момент с наименование „Euro Line American Express“. За обслужването и използването, на кредитна карта, към септември 2013 г., К.А.Ш. е натрупал задължения в размер на главница 1 948.73 лв. и лихва 249.50 лв. Видно от представените от Банката доказателства, К.А.Ш. е подписал саморъчно Заявлението за издаване на кредитната карта на 09.08.2004 г. За отбелязване е, че жалбоподателя не е оспорил положеният подпис.
Поради незаплащане на натрупани задължения от страна на г-н К.А.Ш. по издадената кредитна карта и с цел реализиране на своите законни интереси, на 28.08.2012 г. „Ю.Б.“ АД е предприела извънсъдебни действия за събиране на своите вземания чрез определения от нея обработващ лични данни „С.Г.Г.“ ООД, по силата на сключен между двете дружества договор за събиране на вземания. От изложеното следва, че е на лице едно от условията за допустимост на обработване на лични данни, а именно визираното в чл. 4, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на личните данни –обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане. За администратора на лични данни са налице още две от условията за допустимост при обработване на личните данни. Наличието на съгласие на физическото лице, за което се отнасят данни, изразено при сключването на договора за кредитна карта, както и наличието на законен интерес, които е реализиран чрез предприемане на действия по събиране на натрупаното задължение. В случая, законният интерес на банката се явява преимуществен пред този на физическото лице, за това защото същото не е изпълнило свое задължение по договор, с което неизпълнение накърнява правата и законните интереси на съконтрахента си.
Жалбата е неоснователна и по отношение на „С.Г.Г.“ ООД. Дружеството е обработвало личните данни на жалбоподателя от името и за сметка на администратора на лични данни „Ю.Б.“ АД, във връзка с възникналите изискуеми вземания, на основание сключен между двете дружества Договор от 2010 г.
Жалбата е неоснователна и по отношение на „Ф.П.К.“ ООД. От събраните по административната преписка доказателства, в частност Анекс № 1 от 01.10.2012 г. към Договор за събиране на вземания за заместване на страна по договор, се установи, че „Ф.П.К.“ ООД е поело правата и задълженията, които произтичат от Договора за събиране на вземания, сключен между „С.Г.Г.“ ООД от една страна и „Ю.И.Е.Д.Б.“ АД и „Б.Р.С.“ АД от друга (договорът е многостранен). Съгласно чл. 2, ал. 1 от Анекс № 1 от 01.10.2012 г., считано от датата на прехвърляне, Поемателят („Ф.П.К.“ ООД) придобива всички вземания, които Прехвърлителят („С.Г.Г.“ ООД) има съгласно Договора. С оглед изложеното, следва извода, че „Ф.П.К.“ ООД е обработвало личните данни на К.А.Ш., от името и за сметка на администратора на лични данни „Ю.Б.“ АД, във връзка с възникналите изискуеми вземания, на основание сключен Анекс № 1 от 01.10.2012 г. към Договор за събиране на вземания за заместване на страна по договор от 2010 г.
На основание изложеното следва да се приеме, че личните данни на жалбоподателят са обработени от страна на администратора и от обработващите лични данни при наличие за всяко лице на правно основание за това, което е предпоставка за законосъобразното обработване на лични данни и при съблюдаване на принципите, на които следва да се основава обработването, поради което не е налице твърдяното от него нарушение на закона.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл.7 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), изискващ наличието на установени действителни факти от значение за случая, имайки предвид представените писмени доказателства и изразени становища, Комисията приема, че разгледана по същество жалбата е неоснователна, поради което на основание чл. 10 ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД и чл.38, ал.2 от Закона за защита на личните данни,
РЕШИ :
Оставя без уважение жалба рег. рег. Ж-109/01.04.2013 г., депозирана от К.А.Ш. срещу „Ю.Б.” АД, „Ф.П.К.“ ООД и „С.Г.Г.“ ООД, като неоснователна.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване, в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд –София град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба с рег. № Ж-109/ 01.04.2013г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings