Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2013 г. » Становище на КЗЛД по искане за изразяване на становище на основание чл.10, ал.1, т.4 от Закона за защита на личните данни

Становище на КЗЛД по искане за изразяване на становище на основание чл.10, ал.1, т.4 от Закона за защита на личните данни

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № п-6819/23.10.2013 г
гр. София, 14.12.2013 г.

ОТНОСНО: Искане с вх. № п-6819/23.10.2013 г от „БТК“ ЕАД, чрез пълномощника Б.И., упълномощена с надлежно пълномощно, с молба за изразяване на становище на основание чл.10, ал.1, т.4 от Закона за защита на личните данни.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров и Валентин Енев на заседание, проведено на 11.12.2013 г. разгледа искане с вх. № п-6819/23.10.2013 г. от „БТК“ ЕАД, чрез пълномощника Б.И., упълномощена с надлежно пълномощно, с молба за разрешение за предоставяне от страна на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ МРР на информация относно статус „жив/починал“ на седемстотин деветдесет и една хиляди четиристотин и тридесет души на основание чл.106 от Закона за гражданската регистрация . В искането за становище е посочено, че в последните месеци се е очертала тенденция за измами, при които за срочни договори се иска предсрочно прекратяване на основание смърт на абоната, без начисляване на неустойки. Посочено е, че с оглед извършване на необходимия сравнителен анализ за БТК е нужно да получи справка от Национална база „Население“ на Главна дирекция „ГРАО“, от която по безспорен начин да се изясни качеството „жив/ мъртъв“ на лицата, изчерпателно изброени в приложение. Към искането е приложен диск, фигурират Единни граждански номера на седемстотин деветдесет и една хиляди четиристотин и тридесет /791430/. Сочи се, че предоставянето на тази информация от ГД „ГРАО“ ще позволи на БТК да намали финансовите вреди, които са и биха били последица от представяне на неистински и неверни документи от страна на недобросъвестни абонати. Сочи се също, че исканата справка е свързана единствено с целите по предоставяне на електронни съобщителни услуги. Указано е, че тези цели не се отличават от целите, за които БТК събира и обработва данни за регистър „Клиенти“ след регистрирането си като администратор на лични данни. В искането е отбелязано също, че предвид нормата на чл.249, ал.1, б“а“ от закона за електронните съобщения, която определя изчерпателно личните клиентски данни, които БТК може да събира и обработва от дружеството не разполагат с друг законосъобразен начин по които да се снабдят с необходимата информация.
Във връзка с горното е отправена молба за разрешение за предоставяне от страна на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ МРР исканата информация относно статус „жив/ мъртъв“ за конкретно определени лица, за които се твърди че са абонати на БТК. Като правно основание за това искане е посочен чл.106 от Закона за гражданска регистрация във връзка с чл.4 от Закона за защита на личните данни.
Предвид това, че искането е подписано от г-жа Б.И., като пълномощник, а пълномощно не е приложено с писмо изх.№ п-7043/05.11.2013 г. , подписано от председателя на КЗЛД, до г-н А.Д. изпълнителен директор на дружеството, на основание чл.30, ал.2 и ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, е поискано в тридневен срок от получаването на писмото да бъде потвърдено искането за разрешение или да бъде изпратено пълномощно от което да е видно, че г-жа Б.И. е упълномощена да подаде конкретното искане до Комисията за защита на личните данни. В указаният срок с писмо вх.№ 7079/ 06.11.2013 г. от БТК са изпратили пълномощни, касаещи представителната власт на подписалата искането г-жа Б.И. - юрисконсулт.
На основание чл.34, ал.3, чл.35 и чл.36 от Административнопроцесуалния кодекс, с писмо изх.№ п-7042/ 05.11.2013 г., подписано от председателя на КЗЛД, е поискано и становище от г-н И.Г. - главен директор на Главна дирекция „ГРАО“ - МРР по изложено в искането на БТК. С писмо вх. № с-705/ 18.11.2013 г. е получено становище от г -н И.Г. В становището е посочено, че видно от разпоредбата на чл.1 от Закона за защита на личните данни същия урежда защитата и правата на физическите лица при обработването на личните им данни и неговата цел е гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот, чрез осигуряване на защитата на физическите лица при неправомерното обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободно движение на данните. В становището е застъпена тезата, че защитата на правата на физическото лице при обработване на личните му данни, както и гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот (в този смисъл чл.1 от Директива 95/46/ ЕО на Европейския парламент и на Съвета за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни, чиито разпоредби са въведени със ЗЗЛД, съгласно §1а от ДР на същия закон) би било логически и житейски оправдано когато се касае за живо физическо лице, освен ако изрична законова разпоредба създава фикция в различен от този смисъл. В становището се казва, че дефиницията на понятието „гражданска регистрация“ (което обхваща и данни за смъртта) в чл.1, ал.3 от Закона за гражданската регистрация инициира връзка между данните, които се включват в съдържанието на това понятие , и качеството на лицето на носител на субективни права, каквито едно физическо лице може да има, докато е живо.
Застъпено е становището, че може да се допусне , че ЗЗЛД защитава само живи лица, а след смъртта данните губят характера на лични такива.
„БТК“ ЕАД е администратор на лични данни по смисъла на чл.3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). При извършване на служебна справка в Регистъра се установява, че дружеството има подадено заявление за вписване в Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри с лични данни, поддържан от КЗЛД на основание чл.10, ал.1,т .2 от ЗЗЛД с вх.№1025543 и е вписано с идентификационен номер 14414.
В публичния регистър на Комисията е достъпна следната информация за дружеството: Заявени пет регистъра -
1. „Клиентски данни - фиксирани услуги“,
2. „Персонал“,
3.“Сигурност“,
4. „Финансови документи“
 5. „Здравни досиета“
В регистър „Клиентски данни - фиксирани услуги“ е посочено , че се събират следните лични данни за клиентите: име, ЕГН, адрес, телефон, паспортни данни.
Направена е и служебна справка от служител на отдел „Регистър и архив“, при която се установява, че дружеството след подаване на искането за становище до КЗЛД е започнало редакция на заявените регистри и към настоящия момент: 11.12.2013 г. същите са в режим „Работни“, тъй като редакцията не е завършена и „не е натиснат бутон „ потвърди“. В режим „Работни“ са следните регистри заявени от дружеството:
1. „Видеонаблюдение“
2. „Клиентски данни електронни съобщителни услуги“
3. Човешки ресурси
4. Сигурност
5. Финансови документи
Законът за гражданската регистрация (ЗГР) урежда условията и реда за гражданската регистрация на физическите лица в Република България. В ал.2 на чл.1 ЗГР е посочено, че гражданска регистрация е вписване на събитията раждане, брак и смърт в регистрите на актовете за гражданско състояние и вписване на лицата в регистъра на населението. Гражданската регистрация включва съвкупност от данни за едно лице, които го отличават от другите лица в обществото и в семейството му в качеството на носител на субективни права, като име, гражданство, семейно положение, родство, постоянен адрес и др. Регистърът на населението се подържа в електронен вид и формира Национална база данни „Население“. Регистърът на населението се състои от електронните лични регистрационни картони на всички физически лица по чл. 3, ал. 2 от ЗГР. За всяко физическо лице, подлежащо на вписване в регистъра на населението, се създава електронен личен регистрационен картон в регистъра на населението. Съгласно чл.100 от ЗГР единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) е национална система за гражданска регистрация на физическите лица в Република България и източник на лични данни за тях. Регистърът на населението се поддържа в електронен вид и формира Национална база данни „Население“. Локална база данни „Население“ е част от регистъра на населението и се състои от електронните лични регистрационни картони на физическите лица с постоянен и/или настоящ адрес в общината. За всяко физическо лице, подлежащо на вписване в регистър на населението, се създава електронен личен регистрационен картон в регистъра на населението.
В чл.106, ал.1 от ЗГР е посочено, че данните от ЕСГРАОН се предоставят на:
1. българските и чуждестранните граждани, както и на лицата без гражданство, за които се отнасят, а също така и на трети лица, когато тези данни са от значение за възникване, съществуване, изменение или прекратяване на техни законни права и интереси;
2. държавни органи и институции съобразно законоустановените им правомощия;
3. български и чуждестранни юридически лица - въз основа на закон, акт на съдебната власт или разрешение на Комисията за защита на личните данни.
По отношение на данни за мъртви лица има произнасяне на Работна група за защита на лицата при обработването на личните данни по чл.29 със становище 4/2007 относно понятието „лични данни“. В това становище е застъпена тезата , че информацията, свързана с мъртви лица по принцип не се счита за лични данни, подлежащи на правилата на директивата, тъй като мъртвите лица вече не са физически лица в гражданското право. В становището обаче е изтъкнато, че данните за починалите могат все пак да получат някаква косвена защита в определени случаи. В становището се сочи, че информацията за починалото лице може да бъде обработвана при същия режим както този за живите лица без разграничение.
Съгласно чл.1, ал.2 от ЗГР гражданска регистрация е вписване на събитията раждане, брак и смърт в регистрите на актовете за гражданско състояние и вписване на лицата в регистъра на населението, т.е понятието „гражданска регистрация обхваща и данни за смъртта. В изложения случай информация относно статус „жив/ мъртъв“ не попада в определението лични данни по смисъла на чл.2 от ЗЗЛД, но по отношение на тази информация следва да се прилагат правилата за обработване на лични данни по Закона за защита на личните данни. В специалния закон - Закон за гражданската регистрация и по - конкретно в разпоредбата на чл.106, ал.1, т.3 разписана възможност данни относно гражданската та регистрация да се предоставят с разрешение на Комисията за защита на личните данни.
Предоставянето на исканата информация от Главна дирекция „ГРАО“ на БТК ЕАД в конкретния случай би представлявало „Обработване на лични данни”, чрез предоставянето им, съгласно легалната дефиниция, посочена в § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД. Това е „...всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като ... разкриване чрез предаване.............предоставяне”.
Обработването на лични данни, чрез предоставянето им следва да се извършва в съответствие с принципите на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност. Във всеки конкретен случай обемът на предоставените данни винаги следва да е съобразен с целта, за която същите се искат, т.е. с принципа на целесъобразност. Предоставянето на информация следва също така да е законосъобразно, а самата информация пропорционална, т.е свързана и ненадхвърляща целите, за които се обработва.
В искането за становище не са приложени никакви документи от които да се направи обосновано предположение, че 791430 /седемстотин деветдесет и една хиляди четиристотин и тридесет/ души притежаващи единните граждански номера приложени в диск към искането са клиенти на дружеството. В искането не е посочено за какви клиенти става въпрос, но например в общите условия за уреждане на взаимоотношенията между БТК и абонатите и потребители на електронни съобщителни услуги , предоставяни чрез обществената подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и по стандарт UMTS налични на електронен адрес www.vivacom.bg е посочено в чл.141.2, че при смърт на абоната заявление за прекратяване може да се подаде от негов наследник, които представя съответен документ, удостоверяващ това му качество. Предвид огромния брои лица, за които се иска информация може да се направи обосновано предположение, че от дружеството имат съмнение, че наследниците на всичките тези над седемстотин хиляди души са недобросъвестни и са представили неверни документи, за да прекратят договорите на своите наследодатели.
С оглед на гореизложеното и на основание чл.10, ал.1, т.4 от ЗЗЛД, Комисията за защита на личните данни изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
1. Гражданската регистрация е вписване на събитията раждане, брак и смърт в регистрите на актовете за гражданско състояние и вписване на лицата в регистъра на населението, съгласно чл. 1, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация. В този смисъл понятието „гражданска регистрация” обхваща и данни за смъртта на едно лице.
2. В конкретния казус, информация относно статус „жив/мъртъв“ не попада в понятието „лични данни” по смисъла на чл. 2 от Закона за защита на личните данни, но по отношение на тази информация могат да се прилагат правилата за обработване на лични данни. Няма пречка администраторът на лични данни, отговорен за поддържането на Национална база данни „Население”, да предостави исканата информация на „БТК” ЕАД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Становище на КЗЛД по искане за изразяване на становище на основание чл.10, ал.1, т.4 от Закона за защита на личните данни


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings