Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2013 г. » Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни във връзка с изграждане на информационна система

Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни във връзка с изграждане на информационна система

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № П-6547/2013 г.
гр. София, 29.11.2013 г.

ОТНОСНО: Искане с вх. № П-6547/09.11.2013 г. от проф. д-р В.Н. – изп. директор на И.А.С.Р.Ж., по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни във връзка с изграждане на информационна система за местни породи селскостопански животни по проект „Свързване на природозащитата с устойчивото развитие на селските райони“.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 20.11.2013 г., разгледа преписка с вх. № П-6547/09.11.2013 г. от проф. д-р В.Н. – изп. директор на И.А.С.Р.Ж., по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни във връзка с изграждане на информационна система за местни породи селскостопански животни по проект „Свързване на природозащитата с устойчивото развитие на селските райони“.Проектът се изпълнява в партньорство с „L.N.P.S.R.D.“, съгласно подписано Споразумение № CSP001 / 03.09.2013 г., финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социални неравенства в разширения Европейски съюз. Ангажиментът на И.А.С.Р.Ж. (ИАСРЖ) е свързан с проектиране, разработване и внедряване на уеб базираната информационна система за местни породи селскостопански животни.
Предвижда се информационната система да осигурява свободен достъп до част от събраната и обработена информация за местните породи селскостопански животни, техните собственици и животновъдния обект, в който те се намират, а именно:
1.  Ветеринарен номер на животното.
2.  Порода на животното.
3.  Пол на животното.
4.  Номер в родословната книга на животното.
5.  Номер на животновъден обект.
6.  Адрес на животновъден обект.
7.  Телефон на животновъден обект.
8.  Координати на животновъден обект.
9.  Собственик на животновъден обект / за физически лица – трите имена /.
10. Адрес на собственика.
11. Телефон на собственика.
12. Общ брой животни в животновъдния обект.
 
С искането са отправени следните конкретни въпроси, по които се търси становище на КЗЛД:
1. Представлява ли изброената по-горе информация лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.
2. Необходимо ли е преди публикуването на изброената информация да се поиска съгласието на лицата, собственици на селскостопански животни и на животновъдни обекти.
 Правен анализ
Определение на понятието „лични данни“ дава чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Съгласно § 1, т. 16 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, специфични признаци са признаци, свързани с физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност на лицето. Информация в съвкупност три имана на физически лица - собственици на обекти, адрес на собственик и телефон на собственика, би могла да бъде определена като такава, съдържаща лични данни. Тези данни биха могли да идентифицират конкретното физическо лице.
Предвид това обстоятелство, следва да се спазват основните принципи при обработване на лични данни така, че да бъде постигната целта на ЗЗЛД – гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот на конкретното физическо лице.
Публикуването на данните по позиции 9, 10 и 11 в информационната система на интернет страницата на ИАСРЖ е действие по разпространение на лични данни по смисъла на параграф 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД и следва да се извършва при спазване на принципите за обработване на лични данни, прогласени от чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД, а именно:
1. да се обработват законосъобразно и добросъвестно;
2. да се събират за конкретни, точно определени и законни цели и да не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели; допълнително обработване на личните данни за исторически, статистически или научни цели е допустимо, при условие че администраторът осигури подходяща защита, като гарантира, че данните не се обработват за други цели с изключение на случаите, изрично предвидени в този закон;
3. да бъдат съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват;
4. да бъдат точни и при необходимост да се актуализират;
5. да се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват;
6. да се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват; личните данни, които ще се съхраняват за по-дълъг период за исторически, статистически или научни цели, се поддържат във вид, непозволяващ идентифицирането на физическите лица.
В контекста на принципите за обработване на лични данни, следва да се има предвид, че евентуално разпространяване на лични данни, съдържащи се в информационна система, без да е налице обоснована причина за това, ще представлява обработване, което е несъотносимо и надхвърлящо целите наобработване на лични данни (в контекста на предвидените по проекта цели), което би довело до незаконосъобразност на обработването.
При всеки случай на обработване на лични данни следва да се следи и за наличието на поне на едно от условията за допустимост, посочени в чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД.
По отношение конкретно поставените в искането за становище въпроси, следва да се отбележи, че при достъпване до данните в информационната система по позиции 9, 10 и 11 (9.Собственик на животновъден обект / за физически лица – трите имена /; 10.Адрес на собственика; 11.Телефон на собственика), приложение може да намери единствено разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД - разгласяването на въпросните лични данни, като действие по тяхното обработване, може да се извърши, след като физическото лице, за което се отнасят данните, е дало предварително изрично своето информирано съгласие. Съгласно параграф 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, "съгласие на физическото лице" е всяко свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява те да бъдат обработвани във връзка с проекта.
Независимо от горното, следва да се има предвид и нормата на чл. 23, ал. 1 от ЗЗЛД, която въвежда в задължение на всеки администратор на лични данни да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
Във връзка с горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на лични данни изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
Публичен достъп до лични данни (имена, адрес, телефон) на собственик на животновъден обект, съдържащи се в информационната система, която ще се изгради по проект „Свързване на природозащитата с устойчивото развитие на селските райони“, изпълняван съвместно от И.А.С.Р.Ж. (ИАСРЖ) и „L.N.P.S.R.D.“, съгласно подписано Споразумение № CSP001 / 03.09.2013 г., финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социални неравенства в разширения Европейски съюз, може да бъде осигурен само, ако физическото лице, за което се отнасят данните е дало предварително своето изрично информирано съгласие на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни във връзка с изграждане на информационна система


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings