Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-394/14.10.2013г.

Решение по жалба с рег. № Ж-394/14.10.2013г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-394/2013 г.
София, 09.12.2013 г.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков, в заседание, проведено на 13.11.2013 г. (Протокол № 39), на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа жалба с рег. № Ж-394/14.10.2013 г. от И.Л.Т. срещу БТК АД.
В Комисията за защита на личните данни от Комисията за регулиране на съобщенията е препратена по компетентност жалба с твърдения за извършена злоупотреба с лични данни. Жалбоподателката оспорва истинността на договори за услуги, сключени на 29.06.2013 г. с БТК АД, поради „несъответствие с личните й данни”. 
Към жалбата са приложени ксерокопия на: Заявление за клиентско оплакване; Писмо от 03.10.2013 г. от БТК АД; Пълномощно от 09.09.2013 г.; Пълномощно от 08.08.2013 г.; Договор за електронни съобщителни услуги и Допълнително споразумение към него и копие на личната карта на г-жа И.Л.Т.
На основание чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), с писмо с изх. № П-П-6940/29.10.2013 г. на Председателя на КЗЛД, БТК АД е уведомено за откритото административно производство и на основание чл. 36 от АПК е изискано становище, заверени копия на прекратени и настоящи договори с жалбоподателката, както и други относими към жалбата доказателства.
В отговор, с Писмо с вх. № С-680/06.11.2013 г. от БТК АД е депозирано становище, в което се посочва, че жалбоподателката е абонат на оператора. На 26.06.2013 г. г-жа И.Л.Т. е сключила и лично подписала договор и допълнително споразумение към него, поради което считат оспорването на същите за неоснователни. Сочи се, че на 02.11.2013 г. И.Л.Т. е потвърдила споразуменията, като е сключила споразумение за промяна на тарифния план. От БТК АД се допълва, че на подадено клиентско оплакване, на г-жа И.Л.Т. е изпратен отговор, в който е посочено, в случай, че клиентката желае промяна и корекция на личните ѝ данни, съдържащи се в процесните договори, да посети офис и да покаже документ за самоличност. При проведен на 04.11.2013 г. телефонен разговор, жалбоподателката е заявила, че повече не желае договорите да бъдат „анулирани”. Към писмото са приложени заверени ксерокопия на: Споразумение за прекратяване на договор за интернет, Договор за мобилна гласова услуга от 29.06.2013 г.; Допълнително споразумение за промяна на тарифен план от 29.06.2013 г.; Договор за мобилна гласова услуга от 02.11.2013 г.; Допълнително споразумение от 29.06.2013 г.; Клиентско оплакване от г-жа И.Л.Т. и 2 бр. пълномощни от 09.09.2013. и от 08.08.2013 г.
С оглед изясняването на факти и обстоятелства по жалбата, с писмо с изх. № П-6937/ 29.10.2013 г. на Председателя на КЗЛД, жалбоподателката е уведомена за откритото административно производство пред КЗЛД, указан ѝ е срок, в случай, че поддържа жалбата си да я потвърди, както и да предостави информация дали по случая е сезирала разследващите органи.
При проведен телефонен разговор (Протокол с вх. № ПР-158/08.11.2013 г.), И.Л.Т. заявява изрично и категорично, че желае административното производство по жалбата ѝ да бъде прекратено. Заяви, че не желае да депозира писмена молба и ще счита проведеният телефонен разговор за отказ от жалбата ѝ срещу БТК АД.
Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от ЗЗЛД, Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на този закон. В чл. 1, ал. 2 от Закона за защита на личните данни е гарантирана неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
По смисъла на чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД, при нарушаване на правата му по този закон всяко физическо лице има право да сезира Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаването на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му. С оглед посочената разпоредба и чл. 24, ал. 1 от АПК, пред КЗЛД е образувано административно производство по жалбата.
В качеството си на страна в административното производство, с Протокол с вх. № ПР-158/08.11.2013 г. И.Л.Т. упражнява правото си да поиска прекратяване на производството пред КЗЛД. Наличието на подаден отказ от жалба срещу БТК АД като доказателство относно разглеждания случай е потвърждение за съгласието на жалбоподателката с новите условия.
Посочената хипотеза се съдържа в чл. 56, ал. 1 от АПК, съгласно която административният орган прекратява производството по искане на страната, по чиято инициатива то е започнало. В Протокол с вх. № ПР-158/08.11.2013 г. за прекратяване на административното производство, жалбоподателката категорично и ясно изразява волята си да десезира КЗЛД.
Водима от горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни във връзка с чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Комисията
РЕШИ:
Прекратява административното производство по жалба с рег. № Ж-394/ 14.10.2013 г. от И.Л.Т. срещу БТК АД.
Решението на Комисията за защита на личните данни може да се обжалва пред Административен съд София – град в 14-дневен срок от получаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба с рег. № Ж-394/ 14.10.2013 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings