Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-279/15.07.2013г.

Решение по жалба с рег. № Ж-279/15.07.2013г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-279/2013 г.
София, 27.11.2013 г.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав от Председател Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков в открито заседание, проведено на 30.10.2013 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа по същество жалба с рег. № Ж-279/15.07.2013 г., депозирана от Г.М.Д. срещу „ОББ“ АД (ОББ АД).
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни.
Г.М.Д. сезира Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) с жалба, в която изразява твърдения за извършено от страна на „ОББ“ АД, неправомерно и нецелесъобразно обработване на свързаните с нея лични данни.
Жалбоподателката заявява, че преди няколко дни, преди депозиране на жалбата си в КЗЛД, е разбрала за открита сметка на нейно име в ОББ АД – клон гр. Д. Госпожа Г.М.Д. уточнява, че сметката е с № *****, наименование „Нов комфорт“ и дата на откриване 28.06.2013 г.
Г.М.Д. твърди, че не е подписвала договор с ОББ АД, за откриване на по - горецитираната сметка, респективно не е знаела за нейното съществуване.
След узнаване за наличието, на открита нова сметка в ОББ АД, госпожа Г.М.Д. разказва, че е посетила ОББ АД – клон гр. Д., с искане да и бъде предоставен сключеният договор и да получи обяснение за случилото се. От своя страна служителят на Дружеството заявил, че договора за сметката с № *****, не може да ѝ бъде предоставен, тъй като липсва от регистрите, в които се съхраняват откритите сметки. Последвало телефонно обаждане към г-жа Г.М.Д., в което и било обяснено, че е допусната техническа грешка от служител на ОББ АД и сметката не била закрита, тъй като разкрилият я служител бил в отпуск.
Г.М.Д. уведомява Комисията, че е дългогодишен клиент на ОББ АД, но според нея дружеството е нарушило правата ѝ, като е използвало личните й данни за откриване на нова сметка, без нейното знание, респективно и съгласие.
Жалбоподателката отправя искане към КЗЛД, да бъде назначена счетоводна експертиза, от която да се установи на 28.06.2013 г., колко и на кои клиенти са откривани сметки „Нов комфорт“, в ОББ АД – клон гр. Д..
Към жалбата не са приложени доказателства.
Г.М.Д. иска от Комисията да бъде извършена проверка. В случай, че бъде установено, допуснато нарушение на ЗЗЛД, да бъдат предприети необходимите действия за отстраняването му.
Жалбата, депозирана от Г.М.Д. е съобразена с изискванията на Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация (ПДКЗЛДНА) и съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Комисията е сезирана от физическо лице, при наличието на правен интерес. От изложените в жалбата твърдения и от приложените към нея доказателства може да се приеме, че жалбата е подадена в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД.
Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 38 от Закона за защита на личните данни, КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон. Със Закона за защита на личните данни се урежда защитата на физическите лица при обработване на личните им данни, от администраторите на лични данни, дефинирани в чл. 3 от същия. Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата.
Администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД, в разглеждания случай е „ОББ“ АД. Дружеството е изпълнило задължението си по чл. 17 от ЗЗЛД, като е подало заявление за регистрация като администратор на лични данни, респективно вписано е в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“, поддържан от КЗЛД.
По смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗЗЛД, в конкретния случай е налице обработване на свързаните с Г.М.Д., лични данни.
Следователно жалбата е от компетентността на КЗЛД.
В редовно заседание проведено на 25.09.2013 г. административният орган е постановил Решение, с което е обявил жалба с рег. № Ж-279/15.07.2013 г., депозирана от Г.М.Д. срещу ОББ АД за процесуално допустима, насрочил е за разглеждането ѝ по същество, в открито заседание и е конституирал страните в административното производство.
Страните в административното производство са редовно уведомени за постановеното от комисията Решение, с което жалбата е обявена за допустима и е насрочена дата за разглеждането ѝ по същество. Изисква се от ответната страна нови, относими доказателства, а именно: - ксерокопия от документите, въз основа на които е разкрита сметката с № ***** на 28.06.2013 г., в ОББ АД – клон гр. Д.; - писмени обяснения от служителя на ОББ АД, разкрил сметката с № ***** на 28.06.2013 г., в ОББ АД – клон гр. Д., като в същите следва да бъде описана причината за нейното разкриване.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства, е изискано изразяването на писмено становище с представяне на относимите по случая доказателства от „ОББ“ АД.
„ОББ“ АДпредставя своето становище с писмо вх. № С -526/07.08.2013 г. В същото, дружеството уведомява административният орган, че Г.М.Д. е депозирала жалба в ОББ АД на 15.07.2013 г., във връзка с която е била извършена проверка. Допълва се още, че от извършената проверка в ОББ АД – клон гр. Д. не са открити нарушения, включително злоупотреба с личните данни на г-жа Г.М.Д., за което тя е била уведомена с писмо изх. № 304-Ж-782/ 26.07.2013 г. на ОББ АД.
„ОББ“ АД уточнява, че откритата на 28.06.2013 г. платежна сметка на г-жа Г.М.Д., е открита без основание и е закрита на 03.07.2013 г., като няма извършени операции или осчетоводявания по нея.
Разкриването на нова сметка на г-жа Г.М.Д., без нейното знание и съгласие, ОББ АД обяснява с допуснат пропуск на служител на дружеството.
Към становище е приложено ксерокопие от писмо с изх. № 304-Ж-782/ 26.07.2013 г. на ОББ АД.
С писмо рег. № П-5446 от 15.08.2013 г. на Председателя на КЗЛД, на г-жа Г.М.Д. е препратено изразеното от ОББ АД – становище, с указание жалбата, депозирана в административния орган, да бъде потвърдена.
С оглед, неполучен надлежен отговор, на 16.09.2013 г. е осъществен телефонен разговор с г-жа Г.М.Д.. В същия жалбоподателката бе запитана, дали поддържа депозираната пред КЗЛД жалба срещу ОББ АД. На поставения въпрос, Г.М.Д. заяви, че желае да бъде продължено образуваното пред КЗЛД, административно производство.
В изпълнение на дадените от административния орган указания, ОББ АД представя становище с рег. № П-6825/23.10.2013 г., с приложени към него ксерокопия от Договор за разплащателна сметка на физически лица № ***** от 28.06.2013 г., разкрит в ОББ АД – клон гр. Д. и писмени обяснения на Т.Д.Д. – служителят на ОББ АД, разкрил спорната банкова сметка.
В становището си ОББ АД повторно заявява, че разкритата без основание платежна сметка на името на г-жа Г.М.Д. е закрита на 03.07.2013 г.
От писмените обяснение на служителя разкрил спорната сметна, става ясно, че се касае за техническа грешка, която не е оправена своевременно след установяване на наличието й.
Видно от представения Договор, същият е без надлежно положен подпис от Г.М.Д.
Комисия за защита на личните данни приема, че жалбата депозирана от Г.М.Д. е основателна, поради следните съображения:
От събраните по административната преписка доказателства се установява, че на 28.06.2013 г., в клон на „ОББ“ АД, находящ се в гр. Д., личните данни на Г.М.Д. са били обработени по допълнителен начин, различен от този за който са били събрани, чрез разкриването на Договор за разплащателна сметка на физически лица № ***** от 28.06.2013 г.
Съгласно чл. 2, ал. 2, т. 2 от ЗЗЛД, личните данни трябва да се събират за конкретни, точно определени и законни цели и да не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели. Правното основание за обработване на личните данни на Г.М.Д. е само и единствено, в качеството ѝ на картодържател на кредитна карта и внесен депозит в Банката, но не и сключването на Договор за разплащателна сметка на физически лица № ***** от 28.06.2013 г.
Следва да се отбележи, че към настоящия момент разплащателната сметка е закрита.
Съгласно чл. 23, ал. 1 от ЗЗЛД администраторът на лични данни е длъжен да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. В конкретния случайсе установи, че служител на ОББ АД, не е предприел необходимите технически и организационни мерки, поради което личните данни на Г.М.Д. са били обработени за сключване на Договор за разплащателна сметка на физически лица № ***** от 28.06.2013 г. Тези действия съставляват неправомерно обработване на лични данни по смисъла на § 1 от ДР на ЗЗЛД.
В качеството си на административен орган, във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл. 7 от Административнопроцесуалния кодекс, изискващ наличието на действителни факти от значение по случая, имайки предвид предоставените писмени становища и доказателства, Комисията приема жалбата заоснователна.
При определяне размера на налаганото с настоящото решение административно наказание, Комисията се съобрази с характера и степента на нарушението и обществените отношения, които засяга. От събраните по административната преписка доказателствата административният орган установи, че в случая са нарушени правата на едно физическо лице и взе предвид обстоятелството, че настоящото наказание за нарушение на чл. 23, ал. 1 от ЗЗЛД е първо за ОББ АД.
Водима от горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 и чл. 38 от Закона за защита на личните данни, Комисия за защита на личните данни,
РЕШИ:
1.    Обявява жалба с рег. № Ж-279 от 15.07.2013 г. депозирана от Г.М.Д. срещу „ОББ“ АД, за основателна.
2. На основание чл. 42, ал. 9 от ЗЗЛД, налага наказание - имуществена санкция в размер на 5 000 лв. (пет хиляди лева) на администратора на лични данни „ОББ“ АД, ЕИК: *****, със седалище и адрес на управление: гр. София 1040,****, представлявано от С.П.В. и Р.И.Т., за това, че „ОББ“ АД не е предприела необходимите техническите и организационни мерките по чл. 23, ал. 1 от ЗЗЛД, с което бездействие е допуснато адаптиране личните данни на Г.М.Д., към друг формуляр/бланка за разкриване предлаган от дружеството продукт, а именно разплащателна сметка.
След влизане в сила на решението, сумата по наложеното наказание да бъде внесена в брой в касата на Комисията за защита на личните данни, гр. София - 1431, бул. “Акад. Иван Гешов” № 15 или преведена по банков път:
Банка  БНБ- ЦУ
IBAN:  BG18BNBG96613000158601
BIC  BNBGBGSD
Комисия за защита на личните данни, Булстат 130961721
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

О.М. Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


ОСОБЕНО  МНЕНИЕ
НА ВЕНЕТА ШОПОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
По Решение № Ж – 279/2013 г. на КЗЛД, постановено по жалба с рег. № Ж279/15.07.2013 г., депозирана от Г.М.Д. срещу „ОББ“ АД.
 
В откритото заседание на КЗЛД, проведено на 30.10.2013 г., на което жалба с рег. № Ж – 279/ 15.07.2013 г., депозирана от Г.М.Д. бе разгледана по нейната основателност, гласувах с особено мнение, поради следните съображения:
От събраните по административната преписка доказателства се установява, че на 28.06.2013 г., в клон на „ОББ“ АД, находящ се в гр. Д., ***, личните данни на Г.М.Д. са били обработени по допълнителен начин, различен от този, за който са били събрани, чрез разкриването на Договор за разплащателна сметка на физически лица № ***** от 28.06.2013 г.
Съгласно чл. 2, ал. 2, т. 2 от ЗЗЛД, личните данни трябва да се събират за конкретни, точно определени и законни цели и да не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели. Правното основание за обработване на личните данни на Г.М.Д. е единствено и само, в качеството ѝ на картодържател на кредитна карта и внесен депозит в Банката, но не и сключването на Договор за разплащателна сметка на физически лица № ***** от 28.06.2013 г.
В конкретния случай, по безспорен начин се установи, че личните данни на Г.М.Д. са били обработени допълнително чрез разкриването на Договор за разплащателна сметка на физически лица № ***** от 28.06.2013 г. Тези действия съставляват нарушение на чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Венета Шопова /п/

 


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба с рег. № Ж-279/ 15.07.2013 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings