Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2013 г. » Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи възможността, реда и условията, при които събираната и налична информация в регистъра на земеделските производители, може да бъде направена общодостъпна и публична

Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи възможността, реда и условията, при които събираната и налична информация в регистъра на земеделските производители, може да бъде направена общодостъпна и публична

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № П-6335/2013
гр. София, 26.11.2013 г.

ОТНОСНО: Искане с вх. № П-6335 от 01.10.2013 год. на Б.А. – Заместник министър на земеделието и храните по въпроси, касаещи възможността, реда и условията, при които събираната и налична информация в регистъра на земеделските производители, може да бъде направена общодостъпна и публична.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев,Мария Матева, и Веселин Целков на заседание, проведено на 20.11.2013 г., разгледа преписка с вх. № П-6335/01.10.2013 г., заявена от Б.А. – заместник министър на земеделието и храните по въпроси.
В искането си г-н Б.А. посочва, че в Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ се поддържа Регистър на земеделските производители, съгласно Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. За създаване и поддържане на регистъра на земеделските производители.
Г-н Б.А. информира КЗЛД, че съгласно горепосочената Наредба всяко физическо или юридическо лице, което извършва селскостопански дейности на територията на Република България, може доброволно да се регистрира в този регистър, като ежегодно предоставя данни за своята дейност:
Регистърът на земеделските производители съдържа следните данни:
1. Идентификационни данни на земеделския производител (физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице) – единен граждански номер, единен идентификационен код по БУЛСТАТ, правно-организационна форма, име, наименование, постоянен адрес, седалище и адрес на управление, номер на телефон и факс, електронен адрес;
2. Данни за дейността на земеделския производител:
- Информацията за използваната земеделска площ с посочване идентификатора на недвижимия имот, съгласно картата на възстановената собственост или кадастралната карта, както и правното основание за нейното ползване, начина на трайно ползване, отглежданите култури и размера на поливните площи;
- Информация за отглежданите животни по вид и брой, с посочване на номерата на ушните марки и/или електронните идентификатори на животните, подлежащи на регистрация, и регистрационния номер на животновъдния обект и неговото местонахождение;
- Информация за подадена декларация за извършване на дейности с първични фуражи.
Заместник министър Б.А. уведомява КЗЛД, че към момента Регистърът на земеделските производители не е публичен и служи за набиране на информация за земеделски производители и за дейността им с цел: контрол върху ползването на земеделските земи; събиране на информация за отглежданите през съответната стопанска година култури и заетите с тях площи, както и за отглежданите животни; подпомагане на земеделските производители и развитието на селските райони (чл. 2 от Наредба № 3 от 1999 год. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители).
Оповестяването на информация за отделните земеделски производители се регламентира в чл. 18 от Наредбата, според който информацията от регистъра се предоставя на държавни органи и на структури на министерството на земеделието и храните, а на трети лица се предоставя информация при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Закона за достъп до обществена информация.
Г-н Б.А. информира, че в Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ се е получило устно разпореждане от политическия кабинет на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) за проучване възможностите за предоставяне на неограничен или възможно най-широк публичен достъп до информацията от регистъра.
По повод изложеното, заместник министър Б.А. се обръща към КЗЛД за становище относно възможността, реда и условията, при които посочената по-горе информация или част от нея, събирана и налична в регистъра на земеделските производители, може да бъде направена общодостъпна и публична, с оглед ненарушаването на разпоредби на Закона за защита на личните данни и Закона за достъп до обществена информация, както и на други национални и европейски регламенти, касаещи опазването на лични данни и данни за стопанската дейност на земеделските производители.
Правен анализ:
С Наредба № 3 от 29 януари 1999 год. за създаване и поддържане и на регистър на земеделските производители се определят условията и редът за регистриране на земеделските производители съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители. Регистърът на земеделските производители служи за набиране на информация за земеделските производители и за дейността им с цел:
1. контрол върху ползването на земеделските земи;
2. събиране на информация за отглежданите през съответната стопанска година култури и заетите с тях площи, както и за отглежданите животни;
3. подпомагане на земеделските производители и развитието на селските райони.
На регистрация подлежат юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция. Регистрацията се извършва в областната дирекция "Земеделие" ("ОДЗ") по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице въз основа на анкетни карти с анкетни формуляри, попълнени от земеделския производител. Областните дирекции "Земеделие" водят регистър на земеделските производители на територията на областта. Директорът на областната дирекция "Земеделие" определя длъжностни лица, които отговарят за воденето, поддържането и съхранението на регистъра.
Съгласно разпоредбите на чл. 5 от Наредбата всеки земеделски производител физическо лице или едноличен търговец се вписва в регистъра с регистрационен номер, съответстващ на единния граждански номер (ЕГН), а юридическото лице - с единния идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ. Въз основа на вписването на земеделския производител се издава регистрационна карта по образец. Регистрираните земеделски производители или упълномощени от тях лица представят ежегодно в срок от 1 октомври до 28 февруари актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри. Въз основа на представената информация областна дирекция "Земеделие" заверява регистрационната карта на земеделския производител за срок до 28 февруари на следващата стопанска година. Бенефициентите, които изпълняват проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., могат да подават информацията до края на съответната стопанска година. Регистрационната карта, заедно с разпечатка или заверени от Областна дирекция „Земеделие“ (ОДЗ) копия на анкетни карти с анкетни формуляри, служи за легитимиране на земеделските производители пред контролните органи и финансиращите институции.
Регистрирането на земеделските производители се извършва в регистъра, като същия съдържа, съгласно чл. 7 от Наредбата следните реквизити:
1. идентификационни данни на земеделския производител:
а) за физическо лице или едноличен търговец - единен граждански номер (ЕГН) и единен идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ;
б) за юридическо лице - единен идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ;
2. правно-организационна форма, име (наименование), постоянен адрес (седалище и адрес на управление), номер на телефон и факс, електронен адрес;
3. за дейностите с първични фуражи;
4. използвана земеделска площ с посочване идентификатора на недвижимия имот, както и правното основание за нейното ползване, начина на трайно ползване, отглежданите култури и размера на поливните площи; идентификаторът на всеки недвижим имот се определя:
а) за имоти извън регулация - съгласно влезли в сила кадастрална карта и регистри, а когато няма такива - съгласно картата на възстановената собственост;
б) за имоти в регулация - съгласно влезли в сила кадастрална карта и регистри, а когато няма такива - съгласно влязъл в сила подробен регулационен план;
5. брой отглеждани животни по видове, с посочване на номерата на ушните марки и/или електронните идентификатори (ЕИД) на животните, подлежащи на регистрация и регистрационния номер на обекта.
В регистъра се съхранява информация за земеделските производители за последните пет години. Информацията за предходните петнадесет години се архивира и съхранява.
При наличие на условията, изброени по-горе, земеделският производител подава в съответната общинска служба по земеделие или областна дирекция "Земеделие" попълнена анкетна карта с анкетни формуляри по образец съгласно приложение № 2 към Наредбата. Анкетните карти с анкетните формуляри се предоставят на земеделския производител безплатно от съответната общинска служба по земеделие.
Юридическото лице и едноличният търговец представят и удостоверение за актуално състояние на търговската или на съдебната регистрация и документ за регистрация по ЕИК - единен идентификационен код или карта за идентификация от регистър БУЛСТАТ, физическите лица - документ за самоличност, а регистрираните физически лица - и карта за идентификация от регистър БУЛСТАТ. Земеделските производители, които ползват земеделска земя, представят опис на земеделските площи, които ще ползват през съответната година, и документи, доказващи правното основание за ползване на съответните площи. Когато земеделските производители участват във влезлите в сила споразумения или заповеди за разпределение на масивите съгласно разпоредбите на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), представят опис на земеделските площи в съответствие със сключените споразумения или издадените заповеди. Когато земеделските производители отглеждат животни, представят опис на номерата на ушните марки и/или електронните идентификатори, заверен от официалния ветеринарен лекар, контролиращ съответния животновъден обект, както и опис на животните, които не подлежат на идентификация. Земеделските производители могат да представят описите на магнитен носител.
Земеделските производители, които извършват дейности с първични фуражи, подават декларация съгласно приложение № 3 от Наредбата. Декларират се следните дейности:
1. първично производство на фуражи;
2. транспорт, складиране и обработване на първичните фуражи на мястото на тяхното производство;
3. транспортни дейности по доставка на първични фуражи от мястото на тяхното производство;
4. смесване на фуражи изключително за нуждите на собствените животновъдни стопанства, без да се използват добавки или премикси от добавки, с изключение на силажни добавки.
Когато земеделският производител стопанисва земеделски земи и/или отглежда животни в различни землища, попълва отделни анкетни формуляри, като същите предварително се заверяват, както следва:
1. за отглежданите от земеделския производител животни, описани в таблиците на приложенията - от официален ветеринарен лекар;
2. за поземлени имоти в регулация, описани в таблиците на приложенията от Наредбата - от кмета на кметството или кметския наместник на населеното място по местонахождение на имота;
3. за поземлени имоти извън регулация, описани в таблица 1 на приложение № 2 на Наредбата - от общинската служба по земеделие по местонахождение на имота; когато земеделските производители участват във влезлите в сила споразумения или заповеди за разпределение на масивите съгласно изискванията на ЗСПЗЗ, общинската служба по земеделие заверява анкетните формуляри в съответствие със сключените споразумения или издадените заповеди.
Анкетните формуляри се заверяват окончателно от общинската служба по земеделие и в срок до 30 дни от датата на заверката се представят в областната дирекция "Земеделие". Общинската служба по земеделие води входящ дневник и съхранява копия на заверените анкетни карти с анкетни формуляри.
Длъжностните лица, които водят регистъра, въвеждат в него данните от анкетните карти и анкетните формуляри. Анкетната карта с анкетните формуляри се съхранява в продължение на 3 години в областните дирекции "Земеделие". Длъжностните лица издават на земеделските производители заверени копия от анкетните карти с анкетните формуляри или официални разпечатки от регистъра.
В Министерството на земеделието и храните се създава и поддържа информационна система за регистъра на земеделските производители. Информационната система се състои от две нива - областно и централно. Информационната система на централно ниво се изгражда и попълва с данните, получавани от регистъра на земеделските производители в областните дирекции "Земеделие".
Предоставянето на цялата информация за отделните земеделски производители се регламентира в чл. 18 от Наредбата, а именно - Държавен фонд "Земеделие" и неговите звена ползват информация за земеделските производители от Министерството на земеделието и храните и областните дирекции "Земеделие". Областните дирекции "Земеделие" предоставят обобщена информация за земеделските производители по искане на кметовете на общините, на чиято територия извършват дейността си земеделските производители. Структурните звена в Министерството на земеделието и храните и Националния статистически институт имат право да получават информация от регистъра на земеделските производители. Министерството на земеделието и храните предоставя ежемесечно на електронен носител на Българската агенция по безопасност на храните актуален списък на регистрираните земеделски производители, подали попълнена декларация, съгласно приложенията от Наредбата, който включва техните идентификационни данни, местонахождението на обектите и вида производство на първични фуражи. Министърът на земеделието и храните определя със заповед съдържанието на информацията, която се включва в списъка.
Министерството на земеделието и храните предоставя на електронен носител два пъти в годината - в края на всяко шестмесечие, на Националния осигурителен институт списък на регистрираните земеделски производители - физически лица. Областните дирекции "Земеделие" предоставят на електронен носител ежемесечно до десето число на териториалните поделения на Агенцията по заетостта към министъра на труда и социалната политика списък на регистрираните земеделски производители - физически лица. Министърът на земеделието и храните или упълномощено от него лице предоставя информация от регистъра на земеделските производители по искане на държавни органи, а на международни организации - въз основа на сключени споразумения. Министърът на земеделието и храните или упълномощено от него лице предоставя информация от регистъра на земеделските производители и на други лица при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Закона за достъп до обществена информация.
Законово определение на понятието обществена информация дава разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), а именно, обществена е информацията, която е свързана с обществения живот в Република България и дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона лица. Така определената информация може да се съдържа в документи или други материални носители, създавани, получавани или съхранявани от задължените по ЗДОИ субекти - държавните органи, техните териториални звена и органите на местното самоуправление в Република България. Съгласно легалното определение, информацията, съдържаща се в Регистъра на земеделските производители, би могла да представлява обществена информация, съхранявана от МЗХ, в качеството му на задължен субект по чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ. По своя характер обаче информацията, съдържаща се в Регистъра на земеделските производители, съдържа и информация за отделни земеделски производители, следователно засяга трети лица и техни лични данни.
Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) урежда защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни. Целта на ЗЗЛД е гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободно движение на данните.
Член 2, ал. 1 от ЗЗЛД определя понятието лични данни като „всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци”. Регистърът на земеделските производители съдържа следните лични данни: идентификационни данни на земеделския производител (физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице) – единен граждански номер, единен идентификационен код по БУЛСТАТ, правно-организационна форма, име, наименование, постоянен адрес, седалище и адрес на управление, номер на телефон и факс, електронен адрес. Наличната информация, съдържаща се в посочените по-горе регистри, в случай, че бъде направена общодостъпна и публична би било действие по обработване на лични данни по смисъла на параграф 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, а именно - всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на лични данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.
По смисъла на чл. 3 от ЗЗЛД администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на данните, както и който обработва лични данни, видът на които, целите и средствата за обработване се определят със закон. Министерството на земеделието и храните, с БУЛСТАТ 831909905 и адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55 - е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД. Вписан е в регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри с лични данни, поддържани от КЗЛД. Заявени са единадесет регистъра, като единия от тях е „Регистър на земеделските производители“.
В настоящия случай, запитването касае възможността, реда и условията, при които информацията, съдържаща се в регистъра на земеделските производители, или част от нея, може да бъде направена общодостъпна и публична.
Разпоредбите на чл. 4, ал.1 от ЗЗЛД въвеждат случаите, в които е допустимо обработването на лични данни, а именно когато е налице поне едно от алтернативно изброените условия в чл.4, ал.1, т. 2 от ЗЗЛД.
Едновременно с това правомерното обработване на лични данни е необходимо да се извършва в съответствие със заложените в чл.2, ал.2 от ЗЗЛД принципи на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност на данните.
Принципът за пропорционалност изисква личните данни да се събират за конкретни и точно определени цели и да не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели, както и да бъдат съотносими, свързани с и ненадхвърлящи целите, за които си обработват.
В контекста на принципа на пропорционалност на обработваните лични данни, заложен в чл. 2, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗЗЛД, следва да се има предвид, че когато обаче става въпрос за разпространяване на лични данни, съдържащи се в информационна система, без да е налице обоснована причина за това, ще е налице обработване, което е несъотносимо и надхвърлящо целите за обработване на лични данни, което би довело до незаконосъобразност на обработването.
Евентуален публичен достъп, съдържащ имената на физическите лица (земеделски производители), единен граждански номер, единен идентификационен код по БУЛСТАТ, правно-организационна форма, име, наименование, постоянен адрес, седалище и адрес на управление, номер на телефон и факс, електронен адрес, както и данни за дейността на земеделския производител, позволява пряко идентифициране на лицата по отношение на тяхната физическа и икономическа идентичност.
Предоставянето на цялата информация за отделните земеделски производители е нормативно регламентирано в чл. 18 от наредбата, според който информацията от регистъра се предоставя на държавни органи и и на структури на Министерството на земеделието и храните, а на трети лица - при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД и ЗДОИ. Наличието на изрични нормативни изисквания относно условията и реда за достъп до информация от регистъра, както и относно субектите, на които може да бъде предоставена информация, налага задължително съобразяване с тази правна уредба.
Достъп до информация, съдържаща лични данни, в регистъра на земеделските производители, може да се предоставя на всички изрично посочени в наредба № 3 държавни органи във връзка с упражняването на техни законови правомощия. Достъп до информация, съдържаща лични данни (три имена, единен граждански номер, единен идентификационен код по БУЛСТАТ, правно-организационна форма, име, наименование, постоянен адрес, седалище и адрес на управление, номер на телефон и факс, електронен адрес), от трети лица може да реализиран единствено по реда на Закона за достъп до обществена информация, т.е. при конкретно постъпило заявление, и при наличие на съгласие от страна на съответния земеделски производител.
Съгласно параграф 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, "съгласие на физическото лице" е всяко свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява те да бъдат обработвани във връзка с проекта.
Следва да се държи сметка за обстоятелството, че чл. 23, ал. 1 от ЗЗЛД въвежда в задължение на всеки администратор на лични данни да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 10, ал.1, т 4 от ЗЗЛД Комисията за защита на лични данни изразява следното 
СТАНОВИЩЕ:
1. При отчитане на доброволния характер на вписването в регистъра на земеделските производители, както и на нормативните изисквания на Наредба № 3 от 1999 год. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, липсва правно основание за предоставяне на публичен достъп до лични данни на земеделски производители (физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице) в обем: единен граждански номер, единен идентификационен код по БУЛСТАТ, правно-организационна форма, име, наименование, постоянен адрес, седалище и адрес на управление, номер на телефон и факс, електронен адрес.
2. Достъп до информацията, съдържаща лични данни, в регистъра на земеделските производители, може да се предоставя на всички изрично посочени в Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. За създаване и поддържане на регистъра на земеделските производители, държавни органи във връзка с упражняването на техни законови правомощия.
3. Достъп на трети лица до информация, съдържаща лични данни на земеделски производители (три имена, единен граждански номер, единен идентификационен код по БУЛСТАТ, правно-организационна форма, име, наименование, постоянен адрес, седалище и адрес на управление, номер на телефон и факс, електронен адрес) може да бъде поискан и предоставен единствено по реда на Закона за достъп до обществена информация, т.е. при конкретно постъпило заявление или устно запитване за достъп до обществена информация по смисъла на чл.24 от Закона за достъп до обществена информация, и при наличие на съгласие от страна на съответния земеделски производител по смисъла на §1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни във връзка с чл. 31 от Закона за достъп до обществена информация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи възможността, реда и условията, при които събираната и налична информация в регистъра на земеделските производители, може да бъде направена общодостъпна и публична


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings