Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2013 г. » Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи предоставянето на информация, съдържаща лични данни, изискани на основание Закона за достъп до обществена информация

Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи предоставянето на информация, съдържаща лични данни, изискани на основание Закона за достъп до обществена информация

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № Ж-396/2013
гр. София, 26.11.2013 г.

ОТНОСНО: Искане с вх. № Ж-396/14.10.2013 год. от Ц.Я. - директор на СОУ „С.С.“ гр. София по въпроси, касаещи предоставянето на информация, съдържаща лични данни, изискани на основание Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев,Мария Матева, и Веселин Целков на заседание, проведено на 20.11.2013 г., разгледа преписка с рег. № Ж - 2569 от 14.10.2013 г. от Ц.Я. - директор на СОУ „С.С.“, гр. София.
В искането си г-жа Ц.Я. посочва, че в повереното й училище се е получило заявление от физическо лице, което на основание чл. 13, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Заявителят иска да му бъдат предоставени лични данни, съдържащи се в „Списък – образец 1“, от раздел „Преподаватели/персонал“, касаещи образование, квалификация, годишна преподавателска заетост за всяка длъжност, свързана с преподаването на английски език. Г-жа Ц.Я. уточнява, че исканите данни са лични и са част от вътрешен административен документ „Списък – образец 1“, който отразява организационно-управленческата дейност на училището за всяка учебна година и се утвърждава от ст.експертите и началника на Регионалния инспекторат по образование (РИО) на Министерството на образованието и науката (МОН).
Във връзка с изложеното и постъпилото заявление за достъп до обществена информация и на основание чл. 10, ал. 1, т.4 от Закона за защита на личните данни, госпожа Ц.Я., в качеството си на Директор на СОУ „С.С.“, се обръща към Комисията за защита на личните данни с молба за изразяване на становище относно възможността за предоставяне на лични данни на основание чл. 13, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация, а именно лични данни на учители, за което не са дали изрично своето съгласие. Директорът информира КЗЛД, че по отношение на хорариумите по английски език, то същите са видни от учебните планове на училището, които са публикувани на уеб страницата на училището.
Към искането е приложено заявление за достъп до обществена информация.
В заявлението е посочено, че на основание чл. 13, ал. 1 от ЗДОИ, заявителят моли да му бъде предоставен достъп до следните документи: Сведение за организиране на дейността на СОУ „С.С.“, гр. София, за учебната 2013 – 2014 година (Списък – образец № 1) в частта, съдържаща следните задължителни реквизити от раздел „Преподаватели/ персонал“, определени в приложението към чл. 63, ал. 2 от Наредба № 4 от 16.04.2013 год. за документите за системата на народната просвета:
- Образование и квалификация на лицата, заемащи длъжности, свързани с преподаване на учебния предмет английски език в прогимназиален и/или гимназиален етап (данни за образователно-квалификационна степен, специалност, професионална квалификация и учебни заведения, от които са издадени дипломите);
- Годишна преподавателска заетост за всяка длъжност, свързана с преподаване на учебния предмет английски език в прогимназиален и/или гимназиален етап (определените за всяка длъжност брой часове, учебни предмети и класове, в които се преподават).
Заявителят изисква, исканата информация да му бъде предоставена във формата по чл. 26, ал. 1, т. 3 от ЗДОИ – копие на хартиен носител на посочения документ в частта, съдържаща описаната информация.
Правен анализ:
С Наредба № 4 от 16 април 2003 год. за документите за системата на народната просвета се определят държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета, съгласно разпоредбите на Закона за народната просвета (ЗНП). С държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета се определят:
1. предназначението, съдържанието, воденето и съхраняването на всеки документ;
2. условията и редът за приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация;
3. условията и редът за създаване, утвърждаване, актуализиране и издаване на документи.
Изискванията към съдържанието, воденето и съхранението на документите за училищата, детските градини, обслужващите звена и институциите за професионално обучение са регламентирани в Наредба № 4. Държавните, общинските и частните училища издават или водят документи, които са изчерпателно изброени в чл. 4 от Наредбата. Един от задължителните документи, които издават училищата е - Сведение за организацията и дейността в училището за учебната година (Списък - образец № 1).
Съгласно чл. 63 от Наредбата сведението за организиране на дейността в училището за учебната година (Списък - образец № 1) е предназначено за всички видове училища и служи за установяване на съответствието на организацията на учебния процес с нормативната уредба в системата на народната просвета. Той обслужва информационно нуждите на Министерство на образованието и науката (МОН), Регионален инспекторат по образование (РИО), Национален институт за образование (НИО), общинската или районната администрация и финансиращите органи. Списък - образец № 1, съдържа реквизитите, посочени в приложенията към Наредбата, а именно:
Раздел І - "Данни за училището", съдържа: наименование, местонахождение на училището; категория; данни за контакт; БУЛСТАТ; данъчен номер; година на създаване; акт за създаване или преобразуване; начин на финансиране; утвърдена численост на персонала; данни за Училищното настоятелство.
Раздел II - "Данни за паралелката", съдържа: клас, брой ученици и вид на паралелката; изучаван профил/професия/специалност; форма и срок на обучение; брой второгодници, пътуващи ученици и ученици със специални образователни нужди.
Раздел III - "Учебен план за текущата учебна година", съдържа: име на учебния предмет; клас/група, в които се преподава; начин на изучаване на предмета (модула); брой учебни седмици и часове седмично; общо учебни часове за предмета; годишен норматив; необходим брой щатни места за преподаване на предмета в училището; брой назначени преподаватели на щатно място, формирано от учебни часове по този предмет; остатък брой учебни часове.
Раздел IV - "Преподаватели/персонал", съдържа: лични данни за преподавателите и персонала (ЕГН, име, презиме, фамилия, местоживеене, данни за контакт с преподавателя/служителя); длъжност и щатно място, на което е назначен; трудов стаж; данни за назначаване в училището; данни за образованието и квалификацията; данни за годишната преподавателска заетост.
Раздел V - "Регистър на учениците", съдържа: данни за ученика (ЕГН, име, презиме, фамилия, месторождение, местоживеене); клас/група, в които се обучава през текущата учебна година; форма на обучение; данни за записване и/или преместване в друго училище; данни за завършена степен на образование
Раздел VI - "Дейности, финансирани извън бюджета на училището", съдържа: вид на дейностите, годишен брой часове, преподавател, начин на финансиране.
Раздел VII - "Материална база", съдържа: данни за сградния фонд на училището; данни за учебните помещения; данни за учебно-техническите средства; данни за компютърното оборудване в училището.
Към Списък – образец № 1 се прилагат: документи за статута на училището в случаите, в които е настъпила промяна през предшестващия период; прилаганите в училището учебни планове; утвърдените учебни програми за преподаваните предмети от раздели Б и В на учебния план в общообразователните училища и раздели В и Г в професионалните училища; годишен план на училището; дневен режим на институцията.
Списък – образец № 1 се изготвя и утвърждава от директорите на всички училища в системата на народната просвета, след съгласуване с началника на РИО, като данните от всеки раздел се заверяват с подпис на директора и главния счетоводител (счетоводителя) на училището. Всяка промяна в Списък – образец № 1 се изготвя и утвърждава от директора на училището след съгласуване с началника на РИО до 10 дни след настъпването й. Данните от Списък – образец № 1 се въвеждат на магнитен носител и се разпечатват на хартиен носител, който се заверява от директора на училището. Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на хартиения носител до завършване на учебната година, след което се съхраняват в архива на училището за срок от пет години.
Информацията, изисквана в заявлението за достъп до обществена информация, подадено до Директора на СОУ „С.С.“, гр. София, за учебната 2013 – 2014 год. (Списък–образец 1) е в частта, съдържаща задължителните реквизити „Преподаватели/ персонал“, определени в приложението към чл. 63, ал. 2 от Наредба № 4 от 16.04.2003 г., а именно – образование и квалификация на лицата, заемащи длъжности, свързани с преподаване на учебния предмет английски език в прогимназиален и/или гимназиален етап (данни за образователно-квалификационна степен, специалност, професионална квалификация и учебни заведения, от които са издадени дипломите); годишна преподавателска заетост за всяка длъжност, свързана с преподаване на учебния предмет английски език в прогимназиален и/или гимназиален етап (определените за всяка длъжност брой часове, учебни предмети и класове, в които се преподават).
Член 2, ал. 1 от ЗЗЛД определя понятието лични данни като „всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци”. Предоставянето на данни по ЗДОИ би било действие по обработване на лични данни по смисъла на параграф 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, а именно - всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на лични данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване. Обработването на лични данни следва да се извършва в съответствие с принципите на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност на данните.
Училищата обработват на личните данни на учителите (преподаватели/персонал), на основание чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД, т.е., обработването на лични данни е допустимо, когато обработването е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни. Нормативно установеното задължение за СОУ е задължението да изготви вътрешен административен документ „Списък – образец 1“, съгласно разпоредбите на Наредба № 4.
Законово определение на понятието обществена информация дава разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), а именно, обществена е информацията, която е свързана с обществения живот в Република България и дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона лица. Така определената информация може да се съдържа в документи или други материални носители, създавани, получавани или съхранявани от задължените по ЗДОИ субекти - държавните органи, техните териториални звена и органите на местното самоуправление в Република България. Съгласно легалното определение, исканата информация в изложения казус, би могла да представлява обществена информация, съдържаща се в Списък–образец 1 на СОУ „С.С.“, в качеството му на задължен субект по чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗДОИ, а именно: физически и юридически лица само относно извършвана от тях дейност. Посочено е, че данните, съдържащи се в Списък – образец 1 са лични и са част от вътрешен административен документ, който отразява организационно-управленческата дейност на училището за всяка учебна година и се обработват съгласно разпоредбите на чл. 2 и чл. 5, ал. 1 от ЗЗЛД. Достъпът до служебна обществена информация е свободен, съгласно разпоредбите на чл. 13, ал. 1 от ЗДОИ.
Законът за достъп до обществена информация съдържа правила за предоставянето на информация, която се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й. Законът обаче не съдържа легална дефиниция на понятието “трето лице”. Независимо от това, чл. 31, ал. 4 от ЗДОИ разписва, че при неполучаване на съгласие от третото лице в съответния срок или при изричен отказ да се даде съгласие съответният орган предоставя исканата обществена информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, която се отнася до третото лице. Липсата на съгласие на лицето е материалноправна предпоставка по чл. 37 ал. 1 т. 2 от ЗДОИ за отказ за предоставяне на достъп до исканата информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес. В случаите на липса на съгласие от третото лице за предоставяне на търсената обществена информация, разпоредбата на чл. 31, ал. 4 от ЗДОИ дава правото на свободна преценка дали да се откаже достъп до поисканата информация, или да се даде в обем и по начин, който да не разкрива информацията, отнасяща се до това трети лица. Тази преценка обаче е в сферата на оперативната самостоятелност на органа и представлява само правна възможност, без да бъде задължение за него. Не е необходимо съгласието на третото лице в случаите, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена информация по смисъла на този закон, както и когато е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 10, ал.1, т 4 от ЗЗЛД Комисията за защита на лични данни изразява следното 
СТАНОВИЩЕ:
С оглед гарантиране законосъобразно обработване на данните, съдържащи се във вътрешния административен документ „Списък – образец 1“, и за да бъде постигната целта на ЗЗЛД - гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот, администраторът на лични данни, СОУ „С.С.“, може да предостави исканата със заявлението за достъп информация под формата на обобщена справка, като личните данни бъдат приведени във вид, който не позволява идентифициране на определени преподаватели/персонал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи предоставянето на информация, съдържаща лични данни, изискани на основание Закона за достъп до обществена информация


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings