Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2013 г. » Становище на КЗЛД относно искане от началникa на Регионален инспекторат по образованието - Пазарджик

Становище на КЗЛД относно искане от началникa на Регионален инспекторат по образованието - Пазарджик

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № п 1393/ 01.03.2013 г.
гр. София, 09.04.2013г.

ОТНОСНО: Искане с вх.№ п-1393/ 01.03.2013 г.от г-н Й.Ч. - началник на Регионален инспекторат по образованието - Пазарджик към Министерството на образованието, младежта и науката за становище на основание чл.10, ал., т.4 от Закона за защита на личните данни.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Венета Шопова, Красимир Димитров, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 03.04.2013 г.разгледа искане с вх.№ п -1393/ 01.03.2013 г.от г-н Й.Ч. - началник на Регионален инспекторат по образованието - Пазарджик към Министерството на образованието, младежта и науката, в което е оправена молба за становище от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). В искането е посочено, че в Регионален инспекторат по образованието - Пазарджик ( РИО - Пазарджик) е постъпило писмо с вх.№ 21- 381 / 11.02.2013 г.от синдикален регионален съюз "Подкрепа" относно предоставяне на данни от директора на училище ОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Пазарджик. Посочено е, че с писмото под горния номер от синдикален регионален съюз "Подкрепа" изискват от директора на ОУ "Св. Климент Охридски" да представи щатно длъжностно разписание с основните и брутни заплати на педагогическия и непедагогическия персонал на училището. Посочено е също, че е изпратен отговор до синдиката от РИО - Пазарджик с изх.№ РД - 22 - 156 / 18.02.2013 г., по повод на който е получено становище от синдиката с вх.№ РД - 21 - 478 от 20.02.2013 г.Указано е, че предвид противоречията в двете писма се отправя молба до Комисията за становище по компетентност.
Към искането за становище са приложени:
1. писмо до г- жа Р.П. , директор на ОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Пазарджик
2. писмо до началника на РИО Пазарджик с вх.№ 21 - 381/ 11.02.2013 г.
3. писмо - отговор на РИО до синдиката с изх.№ РД - 22 - 156 от 18.02.2013 г.
4. становище на синдиката с вх.№ РД - 21 - 478 от 20 .02.2013 г.
С писмо вх.№ 665/ 30.10.2012 г.до г-жа Р.П. - директор на ОУ "Св. Кл. Охридски" - гр. Пазарджик, подписано от председател СС "Подкрепа" И.К. и секретар В.Г. е изискано щатно длъжностно разписание с основните и брутни заплати на педагогическия персонал без лични данни.
С писмо вх.№ РД - 21 - 381/ 11.02.2013 г., подписано от председателя на СРС "Подкрепа" Н.М. и председателя на РСО " Подкрепа" - инж. М.К. е отправена молба за съдействие до началника на РИО на МОМН - гр. Пазарджик. В писмото се сочи, че г-жа Р.П. - директор на ОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Пазарджик отказва да изпълни задълженията си по КТД "Образование"/ чл.17/ и предостави на председателя на синдикалната организация щатно разписание, без лични данни. В писмото е посочено, че във връзка с очакваните увеличения на работните заплати и изменението на ВПФРЗ, в преговорите на които участват председателите на синдикалните секции, се нуждаят от размера на основните заплати по категории"учител", старши "учител" и "главен учител". Сочи се, че синдикалната организация се интересува от персоналните заплати / без имена/ на всяка от категориите , за да се убедят в спазването на ВПФРЗ да договорят нови такива.
В отговорът на РИО - Пазарджик с рег.№ РД 22- 156/ 18.02.2013 г.до СРС "Подкрепа" е посочено, че съгласно чл. 17 на КТД Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) и работодателите предоставят на синдикатите длъжностните щатни разписания, без лични данни. Посочено е, че съгласно Закона за защита на личните данни "лични данни" са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, чрез която то може пряко или непряко идентифицирано. Сочи се, че индивидуалните работни заплати са точно такава информация, чрез която може да бъде идентифицирано дадено лице. Посочено е, че самият текст на чл.17 КТД освобождава от задължението директорът, в качеството му на работодател, да предоставя информация относно индивидуалните работни заплати на своите работници или служители. Сочи се още, че всеки работник или служител сам може да прецени да разгласи или не своята индивидуална работна заплата. В писмото се казва, че дори в текста на чл.17 от КТД е изрично посочено "длъжностни щатни разписания", а не "поименни щатни разписания" . Указано е, че индивидуалните работни заплати се съдържат в поименните щатни разписания срещу името на всяко лице. Сочи се, че в длъжностните щатни разписания може да се съдържа минимума и евентуално максимума за съответната длъжност, с които работодателят е длъжен да се съобрази при определяне на индивидуалната работна заплата.
Приложено е и становището на синдиката с рег.№ 21- 478 / 20.02.2013 г.до началника на РИО - Пазарджик по повод неговото писмо с рег.№ РД 22- 156/ 18.02.2013 г. В становището е посочено, че заплатите в бюджетната сфера се формират от данъците на българските данъкоплатци и в обществен интерес е те да бъдат достояние на обществото. Сочи се, че работните заплати в сектор "Образование" не правят изключение. В становището се казва, че "В самия Закон за защита на личните данни , чл.5, ал.2 категорично е регламентирано, че "забраната за обработването на личните данни не се прилага , когато обработването е необходимо за целите на изпълнението на специфични прави и задължения на администратора в областта на трудовото законодателство", а в съответствие с чл.4, ал.6 "обработването на лични данни е допустимо в случаите , когато е налице условие обработването да е необходимо за упражняване на правомощия, предоставени със закон на администратора". В становището е посочено, че правомощия на синдикатите, са предоставени с Кодекса на труда по чл.406, ал.2, т.2 . Посочено е още, че пълноправните членове на Конфедерацията на труда "Подкрепа", а именно Националните федерации /синдикати и синдикалните регионални съюзи/ имат статут на юридически лица като нейни поделения по реда на чл.49, ал.2 от КТ. В становището се казва, че отказът на г-жа Р.П. да предостави на администратор на лични данни искана информация и незаконосъобразен и в противоречие със самия закон за защитата на личните данни.
Предвид това, че в два от приложените документа се цитира чл.17 от Колективен трудов договор, а той не е приложен на основание чл.34, ал.3, чл.35 и чл.36 от Административно процесуалния кодекс същият е поискан от Началника на РИО - Пазарджик с писмо изх.№ п - 1709/ 13.03.2013 г.В указаният седемдневен срок колективният трудов договор е изпратен в КЗЛД с писмо вх.№ п - 1900/ 20.03.2013 г.
По смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на данните, както и който обработва лични данни, видът на които, целите и средствата за обработване се определят със закон. 1 ОУ "СВ. Климент Охридски" - гр. Пазарджик е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД. Училището е подало заявление с рег. № 1019017 за вписване в регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри на лични данни, поддържан от КЗЛД, на основание чл.10,ал.1, т.2 от ЗЗЛД. Получило е идентификационен номер № 29818 да вписване в регистъра.
Синдикалният регионален съюз "Подкрепа" в изложеният казус се явява трето лице по смисъла параграф 1, т.11 от ДР на ЗЗЛД .
Съгласно Закона за защита на личните данни, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. "Специфични признаци" са признаци, свързани с физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност на лицето. В конкретният случай, ако информацията за индивидуалната работна заплата би могла да доведе до индивидуализиране на конкретно физическо лице то тя като такава попада в определението "лични данни" от категорията икономическа идентичност.
В параграф 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД се съдържа законовото определение на понятието „обработване на лични данни”, а именно: „Обработване на лични данни" е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване”.
В настоящият случай, запитването касае възможността за обработване на лични данни под формата на предоставяне. Предоставяне на лични данни са действия по цялостно и частично пренасяне на лични данни от един администратор към друг или към трето лице на територията на страната или извън нея / параграф 1, т.5 от ДР на ЗЗЛД/.
Във връзка с обработването на лични данни, следва да се има предвид, че всеки администратор на лични данни е длъжен да обработва личните данни законосъобразно, при спазване разпоредбите на ЗЗЛД, като в чл.4, ал.1 от закона е определено само в кои случаи е допустимо обработване на личните данни на физическите лица.
Съгласно чл. 2, ал.2 от ЗЗЛД събраните лични данни следва да се обработват законосъобразно и добросъвестно, да се събират за конкретни, точно определени и законни цели и да не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели, да бъдат съотносими, свързани и ненадхвърлящи целите, за които се обработват, т.е. да бъдат пропорционални, както и да се заличават и коригират в случай на непропорционалност по отношение на целите, за които се обработват. Във всички случаи правомерното обработване на лични данни е необходимо да се извършва в съответствие с принципите на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност на данните.
Редът за обработване на лични данни, включително за предоставянето им, е регламентиран с изчерпателното изброяване на законовите основания в чл. 4, ал.1, т.1 – т.7 от ЗЗЛД, при наличието на поне едно от които, е допустимо обработване на лични данни.
Преценката за наличие или липса на законово основание за разпространение на лични данни е в правомощието на съответния администратор на лични данни с оглед отговорността, която той носи за законосъобразното обработване на лични данни.
Във всеки един конкретен случай на обработване на лични данни е необходимо да се следи за баланса между значимостта на обществения интерес, който налага това обработване и степента, до която се засяга правото на неприкосновеност на личния живот на физическото лице, за което се отнасят данните. Следва да се има предвид и целта на Закона за защита на личните данни, която е гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни.
В заключение, следва изводът, че обработването на лични данни, чрез предоставянето и разпространението им, е допустимо само в случаите, когато е налице поне едно от визираните в чл. 4, ал.1, т.1 – т.7 от ЗЗЛД условия.
В становището на синдиката с рег. № РД 21- 478/ 20.02.2013 г.е цитиран чл.5, ал.2 от ЗЗЛД. Цитираната разпоредба следва да се разглежда във връзка с чл.5, ал.1 от ЗЗЛД, в която е разписана забрана за обработване на специално защитени данни. Данните относно икономическата идентичност не попадат тази категория, поради което визираната разпоредба по чл.5, ал.2, т.2 е неприложима в изложения казус.
В становището е направено позоваване и на друга разпоредба от закона а именно чл.4, ал.1, т.6 - "обработването е необходимо за упражняване на правомощия, предоставени със закон на администратора или на трето лице, на което се разкриват данните". Като е посочено, че следва да се вземат предвид правомощията на синдикатите, предоставени с Кодекса на труда по чл.406 , ал.2, т.2. В член 406 на Кодекса на труда са разписани сигналните функция на синдикалните организации. в ал.1 на чл.406 е посочено, че синдикалните организации имат право да сигнализират контролните органи за нарушения на трудовото законодателство, както и да искат административно наказание за виновните лица. В ал.2, на чл.406 е посочено, че в изпълнение на функциите си по ал. 1 представителите на синдикалните организации имат право:
1. да посещават по всяко време предприятията и другите места, където се извършва работата, както и помещения, ползвани от работниците и служителите;
2. да изискват от работодателя обяснения и представяне на необходимите им сведения и документи;
3. да се осведомяват пряко от работниците и служителите по всички въпроси по спазване на трудовото законодателство.
В чл.17 на приложеният колективен трудов договор за системната на народната просвета подписан на 28.06.2012 г.между Министерството на образованието, младежта и науката от една страна и съюза на работодателите в системата на народната просвета в България и сдружението на директорите в средното образование в Република България , в качеството им на работодатели от друга страна и синдиката на българските учители към Конфедерация на независимите синдикати в България, синдиката "Образование" към Конфедерация на труда "Подкрепа" и независимия учителски синдикат към Конфедерацията на независимите синдикати в България, в качеството им на синдикати от трета страна е посочено, че министерството и работодателите предоставят на синдикатите информация свързана с длъжностните разписания, без лични данни.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 10, ал.1, т 4 от ЗЗЛД Комисията за защита на личните данни изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
В конкретния случай, ако информацията за индивидуалната работна заплата би могла да доведе до индивидуализиране на конкретно физическо лице, то тя като такава попада в определението "лични данни" от категорията икономическа идентичност по смисъла на Закона за защита на личните данни. Обработването на тази информация е допустимо само в случаите, когато е налице поне едно от посочените в разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т.1 – т.7 от ЗЗЛД условия.
В изложения казус, като условие за допустимо обработване чрез предоставяне на исканата информация, може да се приложи разпоредбата на чл.4, ал.1, т.5 от ЗЗЛД – изпълнение на задача, която се осъществява в обществен интерес. Информацията за работните заплати на учителския персонал в ОУ „Климент Охридски” следва да се предостави само по категории: „учител”, „старши учител”, „главен учител”, без конкретизиране на физическите лица, заемащи отделните учителски длъжности в училището.
Преценката за наличие или липса на законово основание за разпространяване и предоставяне на лични данни, е предоставена изцяло на администратора на лични данни, предоставящ данните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Становище на КЗЛД относно искане от началникa на Регионален инспекторат по образованието - Пазарджик


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2