Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2013 г. » Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи предоставянето на данни от ЕСГРАОН за починали лица, обект на изследване във връзка с докторантура

Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи предоставянето на данни от ЕСГРАОН за починали лица, обект на изследване във връзка с докторантура

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № П-2882 / 2013 г.
гр. София, 11.06.2013 г.
ОТНОСНО: Искане за становище с вх. № П-2882/23.04.2013г. от д-р К.К.К. по въпроси, касаещи предоставянето на данни от ЕСГРАОН за починали лица, обект на изследване във връзка с докторантура на тема „Изследване на фактори, влияещи върху смъртността и прогнозата при пациенти след интервенционално лечение на остър миокарден инфаркт с елевация на ST сегмента в България” .
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 30.04.2013 г., разгледа преписка с вх. № П-2882/ 23.04.2013 г. от д-р К.К.К. по въпроси, касаещи предоставянето на данни от ЕСГРАОН за починали лица, обект на изследване във връзка с докторантура на тема „Изследване на фактори, влияещи върху смъртността и прогнозата при пациенти след интервенционално лечение на остър миокарден инфаркт с елевация на ST сегмента в България".
Обект на изследването са лекуваните пациенти с такава диагноза за периода 2008-2011 г. в УСБАЛССЗ „С.Е.” ЕАД. Ключов момент в изследването е установяване на едногодишната смъртност при тези пациенти, а именно, колко от тях са починали в период от една година или по-малко след направена интервенция. Д-р К.К.К. посочва, че без тази информация, няма да има възможност да завърши научния си труд, като изтъква важността на изследването и приноса за подобряване качеството на медицинската помощ в реалната практика. Със заповед № РК36-1863/01.10.2012 г., ректорът на Медицински университет – София е зачислил д-р К.К.К. като докторант по професионално направление Медицина и докторска програма Кардиология.
Като лекар с месторабота в Клиника по кардиология – Отделение за лечение на сърдечно-съдови заболявания при възрастни към УСБАЛССЗ „С.Е.” ЕАД, докторантът, в рамките на служебните си правомощия, разполага с данни на пациентите, които са предмет на изследването – трите имена и ЕГН. За успешното приключване да научния си труд, доктор К.К.К. се надява на позитивното становище на КЗЛД, на базата, на което да получи от ГД ГРАО данни за датата на настъпване на смъртта на пациентите обект на изследването.
Правен анализ
Съгласно чл. 46, ал. 6 от Закона за висшето образование (ЗВО), доктор К.К.К. следва да положи съответните изпити, предвидени в учебния план и да защити дисертационен труд при условията и по реда на Закона за развитие на академичния състав на Република България (ЗРАСРБ). Разпоредбата на чл. 6, ал. 3 от ЗРАСРБ определя изискванията към дисертационния труд - той трябва да съдържа научни или научноприложни резултати, които представляват оригинален принос в науката. Дисертационният труд трябва да показва, че кандидатът притежава задълбочени теоретични знания по съответната специалност и способности за самостоятелни научни изследвания. Уредбата по разглеждания въпрос е доразвита в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Медицински университет – София. В съответствие с чл. 55 от този правилник, докторантът участва в цялостната диагностично-лечебна дейност на клиничната база, в която се осъществява докторантурата, като основна част от определеното време за подготовка на докторанта се определя за изпълнение на дейностите по научния и учебен работен план. Освен това на основание чл. 64, ал. 1, т. 2 от същия правилник, докторантът може да бъде отстранен от МУ – София за определен срок при системно неизпълнение на задълженията си по учебния план, например не изпълнява задачите си по разработката на дисертационния труд в сроковете, определени с индивидуалния план. По отношение оценяването в чл. 94, ал. 3 от Правилника на МУ – София е предвидено научноизследователската дейност в дисертационния труд на кандидата да се оценява въз основа на качествените и количествени показатели, които са дадени като приложения към акта.
От друга страна, ЗЗЛД урежда защита на правата на физическите лица при обработване на личните им данни, за да се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните. Съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД минимално необходимата информация, която ще бъде обработвана за осъществяване на посочените в искането намерения, съставлява лични данни, тъй като същата е в обем, позволяващ идентификацията на конкретното физическо лице. Доктор К.К.К. разполага с данни за наблюдаваните пациенти. Исканата информация (датата на смъртта) е свързана с необходимостта от завършване на научната му работа.
По повод осъществяването на дейности по здравеопазване, лицата са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за защита на личните данни във връзка с чл. 27 от Закона за здравето (ЗЗ), който гласи, че здравната информация представлява личните данни, свързани със здравословното състояние, физическото и психическото развитие на лицата, както и всяка друга информация, съдържаща се в медицинските рецепти, предписания, протоколи, удостоверения и в друга медицинска документация (чл. 27, ал. 1 от ЗЗ), а лечебните и здравните заведения, регионалните здравни инспекции, лекарите, лекарите по дентална медицина, фармацевтите и другите медицински специалисти, както и немедицинските специалисти с висше немедицинско образование, работещи в националната система за здравеопазване, събират, обработват, използват и съхраняват здравна информация (чл. 27, ал. 2 от ЗЗ). В конкретния случай доктор К.К.К. обработва събраните данни в качеството си на медицински специалист, обвързан със задължението за опазване на професионалната тайна.
Данните от медицинската документация, с която по принцип работи докторанта, е от типа на така наречените „специално защитени данни” по смисъла на чл. 5, ал. 1 от ЗЗЛД, като със същата разпоредба е въведена и забрана за обработването на такива данни. В чл. 5, ал. 2 законът изчерпателно изрежда изключенията от забранителния режим. В конкретния случай приложение може да намери хипотезата на т. 6 - обработването е необходимо за целите на превантивната медицина, медицинската диагностика, предоставянето или управлението на здравни услуги, при условие че данните се обработват от медицински специалист, задължен по закон да пази професионална тайна, или от друго лице, обвързано с подобно задължение за опазване на тайна;
Доколкото ЗЗЛД е общ, при разглеждането на конкретния казус трябва да се вземе предвид и чл. 28, ал. 1, т. 6 от специалния Закон за здравето, съгласно койтоздравна информация може да бъде предоставяна на трети лица, когато е необходима за нуждите на медицинската статистика или за медицински научни изследвания, след като данните, идентифициращи пациента, са заличени.
 Със Закона за гражданската регистрация (ЗГР) се уреждат условията и реда за гражданската регистрация на физическите лица в Република България.
По отношение на достъпа до данните от ЕСГРАОН чл. 106, ал. 1 от ЗГР посочва следните хипотези:
1.българските и чуждестранните граждани, както и на лицата без гражданство, за които се отнасят, а също така и на трети лица, когато тези данни са от значение за възникване, съществуване, изменение или прекратяване на техни законни права и интереси;
2.държавни органи и институции съобразно законоустановените им правомощия;
3.български и чуждестранни юридически лица - въз основа на закон, акт на съдебната власт или разрешение на Комисията за защита на личните данни.
Анализът на посочената разпоредба показва, че в разглеждания случай ГД ГРАО няма правно основание да предостави достъп до данните от ЕСГРАОН на физическо лице, различно от посочените в чл. 106, ал.1, т.1 от ЗГР.
Доколкото в случая исканата информация засяга обработването на чувствителни данни, то може да намери приложение и режима по чл. 28а от Закона за здравето. Съгласно тази разпоредба министърът на здравеопазването, разпоредителите с бюджети към него и лечебните заведения, към които по силата на нормативен акт е създаден регистър с национално значение, при и по повод осъществяване на функциите си имат право на безвъзмезден достъп до информационните регистри, изграждани и поддържани с бюджетни средства. Може да се направи обосновано предположение, че ако към конкретната болница съществува регистър с национално значение, такива данни биха могли да се обменят, но тези действия следва да бъдат предприети по повод осъществяване на специфичните функции. Съгласно Наредба № 2 от 25 януари 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Кардиология”, в раздел ІІ от медицинския стандарт, глава 4. Изисквания за отделение за инвазивна кардиология, т. 6.8 гласи, че лечебните заведения, в които се осъществява инвазивна кардиология, участват в общ регистър на национално ниво с данни за резултатите, включително и усложненията от извършените диагностични и интервенционални процедури. В т. 6.7 е посочено, че директорът на лечебното заведение назначава отговорник за провеждането на Програмата за подобряване на качеството и за събирането на статистическа информация. Доколкото болница „С.Е.” има задължения във връзка с поддържането на такъв регистър, може да се направи извод, че тя попада в обсега на чл. 28а от Закона за здравето и има право на достъп до информационните регистри, изграждани и поддържани с бюджетни средства, един от които е Национална база данни „Население”. В този смисъл няма пречка болница „С.Е.” да поиска търсена от д-р К.К.К. информация от ГД ГРАО на основание чл. 106 от Закона за гражданската регистрация във връзка с чл. 28а от Закона за здравето.
Трябва да се съблюдава и разпоредбата на чл. 28 в от Закона за здравето, съгласно която медицинските специалисти и служители в лечебните заведения нямат право да разгласяват информация за пациента, която е получена при изпълнение на служебните им задължения. Достъпът до информационните регистри, изграждани с бюджетни средства, следва да е оторизиран и в съответствие с предприетите от администратора на лични данни технически и организационни мерки за защита (чл. 23, ал. 1 от ЗЗЛД). 
Независимо от горното, друга възможна законосъобразна предпоставка за получаване на исканата информация, е наличието на предварително изрично информирано съгласие на съответния пациент (чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД). Ако, преди започване на определеното лечение, лицето е дало съгласието си за проследяване на състоянието му, вкл. след извършване на съответните интервенции, за целите на превантивната медицина, медицинската диагностика, предоставянето или управлението на здравни услуги, респ. медицинска статистика или научно-изследователски цели, няма пречка за получаване на информацията от Национална база данни „Население”.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от ЗЗЛД Комисията за защита на лични данни изрази следното
СТАНОВИЩЕ:
Поради обстоятелството, че д-р К.К.К. не попада сред субектите по чл. 106 от Закона за гражданската регистрация, липсва правно основание ГД ГРАО да предостави данни за датата на смъртта на обектите на изследването на тема „Изследване на фактори, влияещи върху смъртността и прогнозата при пациенти след интервенционално лечение на остър миокарден инфаркт с елевация на ST сегмента в България”. Няма пречка тази информация да бъде предоставена от ГД ГРАО на болница „С.Е.” на основание чл. 106 от Закона за гражданската регистрация във връзка с чл. 28а от Закона за здравето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи предоставянето на данни от ЕСГРАОН за починали лица, обект на изследване във връзка с докторантура


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings