Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2013 г. » Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи достъпа до Национална база данни „Население”, поддържана от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”

Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи достъпа до Национална база данни „Население”, поддържана от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № П-740/2013
гр. София, 07.03.2013 г.

ОТНОСНО: Искане с вх. № П-740/05.02.2013 г. от Г.А. в качеството на Изпълнителен директор на „М.К.” АД, гр. София п.к. 1784, със седалище и адрес на управление: гр. София, ******  по въпроси, касаещи достъпа до Национална база данни „Население”, поддържана от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Членове: Красимир Димитров, Валентин Енев и Мария Матева на заседание, проведено на 06.03.2013 г., разгледа преписка с вх. № П-740/05.02.2013 г.,заявена от Г.А. в качеството на Изпълнителен директор на „М.К.” АД.
В искането си до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), Г.А. в качеството на Изпълнителен директор на „М.К.” АД, гр. София отбелязва, че във връзка с осъществяваната от дружеството кредитна дейност, а именно предоставяне на потребителски и микро кредити, дружеството е надлежно регистрирано като администратор на лични данни със съответните регистри, предвидени от Закона за защита на личните данни, като обработката на личните данни се осъществява на основание чл. 4, ал. 1, т.2 от Закона за защита на личните данни. При осъществяване на дейността си дружеството извършва предварителна проверка на клиентите си заемо/кредито получатели, като е посочено в Общите му условия, одобрени от надзорния орган БНБ, която проверка може да включва справка в регистър „Население”. Надлежното й реализиране, представлява превенция за ограничаване на възможността от злоупотреби с лични данни и с правата на гражданите, от страна на трети недоброжелателни лица.
С оглед осигуряване на надлежен достъп до регистър „Население” и в изпълнение на чл. 106 от Закона аз гражданската регистрация „М.К.” АД е изпратило искане, за сключване на договор /споразумение/ за достъп до Регистър на населението – Национална база данни „Население”, до Главна Дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”. От там са получили като отговор писмо с изх. № АУ04-220/10.01.2013 г., в което като условие за сключване на договора е посочено получаване на становище от Комисията за защита на личните данни.
Необходимата информация във връзка с предоставянето на кредит се събира на база справки, съдържащи следните данни: ЕГН; три имена; промени в имената; документи за самоличност; постоянен и настоящ адрес; семейно положение; дата на смърт. За оценка на кредитоспособността на всеки един кредитоискател са необходими и допълнителни данни, като: дата; номер на акт за граждански брак и място на сключване на граждански брак; три имена и ЕГН на съпруг/съпруга, при наличие на граждански брак; история за регистрираните постоянни адреси на кредитоискателя; деца под 18 години.
Във връзка с изложеното, Изпълнителният директор на „М.К.” АД, гр. София се обръща към Комисията предвид разпоредбата на чл.106, ал.1, т.3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) да бъде дадено разрешение за предоставяне на директен достъп до данните от Национална база данни „Население”, поддържана от ГД „ГРАО” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Към искането е приложено:
- Писмо от Главна дирекция „ГРАО” до „М.К.” АД с изх. № АУ 04-220/10.01.2013 г.
Законът за гражданската регистрация (ЗГР) урежда условията и реда за гражданската регистрация на физическите лица в Република България. Гражданската регистрация е вписване на събитията раждане, брак и смърт в регистрите за гражданско състояние и вписване на лицата в регистрите на населението. На всички лица, подлежащи на гражданска регистрация, се съставя личен регистрационен картон и запис в НБД „Население”. Регистърът на населението на Република България се състои от всички общински регистри и компютърният му еквивалент е НБД „Население”.
Предоставянето от един администратор (МРРБ, ГД "ГРАО") на друг администратор (в случая „М.К.” АД, гр. София) на лични данни на физически лица, съдържащи се в НБД "Население", поддържана от ГД "ГРАО", представлява “Обработване на личните данни”, което се извършва чрез предоставяне на данните, съгласно легалната дефиниция, посочена в §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД. Това е “...всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като ... разкриване чрез предаване.............предоставяне”.
В изложения казус следва да намерят приложение разпоредбите на чл.4, ал.1 от ЗЗЛД, тъй като в съответствие с посоченото по-горе определение за “Обработване на лични данни”, предоставянето на данни от гражданската регистрация представлява обработване чрез предоставяне на данните. Текстът на чл.4, ал.1 от ЗЗЛД урежда алтернативни основания, при наличието, на които се допуска обработването на лични данни.
След извършване на служебна проверка в Електронния регистър на Администратори на лични данни на КЗЛД, беше установено, че „М.К.” АД е регистрирано като администратор на лични данни с идентификационен № 341810, като са посочени два броя регистри във връзка с обработването на лични данни, а именно – човешки ресурси и клиенти.
Служебна проверка беше извършена и в Търговски регистър – Агенция по вписванията. Дружеството е с предмет на дейност: Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства; извършване на всякакъв тип съпътстващи финансови услуги и/или дейности, които не са забранени от закона.
Във връзка с анализа на изложения казус, на първо място следва да се направи разграничение между предоставянето на информация (данни) от НБД „Население” при доказан законов интерес и предоставянето на директен достъп до НБД „Население”.
В някои нормативни актове като например Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД) и Закона за съдебната власт (ЗСВ) е законово регламентирано предоставянето на достъп до тази база данни. В чл.19, ал.2 от ЗННД е разписано, че нотариусите имат право на достъп до НБД „Население” при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет. Във връзка с правата на този достъп действа Наредба за достъпа на нотариусите до националната база данни „Население”, поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (приета с ПМС № 194 от 08.09.2010 г.). В посочената наредба се определят условията и реда за достъпа на нотариусите до НБД „Население”. В чл.385, ал.1 от Закона за съдебната власт е посочено, че информационното обслужване на дейностите в съдебната власт се извършва от Висшия съдебен съвет със съдействието на Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството - чрез осигуряване на достъп на органите на съдебната власт до НБД "Население", Националния статистически институт и Българския институт за стандартизация, включително и чрез предоставяне на лични данни в електронен вид или чрез отдалечен достъп до база данни, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Редът и начинът за осигуряване на съдействие по ал. 1 от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез предоставяне на достъп до НБД "Население" се определят с наредба на министъра на правосъдието и министъра на регионалното развитие и благоустройството благоустройството (чл.385, ал.2 от ЗСВ). Това е Наредба № 14 от 18 ноември 2009 год. за реда и начина на предоставяне на достъп на органите на съдебната власт до НБД "Население", която е издадена от Министерството на правосъдието и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. С тази наредба се уреждат редът и начинът за предоставяне от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на информация на органите на съдебната власт от НБД "Население", включително и чрез предоставяне на лични данни в електронен вид или чрез отдалечен достъп (чл.1 от Наредбата). В чл.2 е посочено, че информацията по чл.1 се предоставя на органите на съдебната власт само за служебни цели съобразно законоустановените им правомощия и при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
В останалите частни случаи, извън посочените по-горе примери за нормативна регулация на достъпа до НБД "Население", обработването на лични данни, чрез предоставянето им от страна на администратора на лични данни (МРРБ - ГД "ГРАО") следва да се извършва в съответствие с принципите на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност на данните.
Искането от страна на „М.К.” АД за предоставяне на информация от НБД "Население" следва да се извършва след доказване наличието на условията за допустимост за обработване на личните данни (чл.4, ал.1 от ЗЗЛД) и е в тежест за доказване от страна на администратора, искащ личните данни. Във всеки конкретен случай обемът на предоставените данни винаги следва да е съобразен с целта, за която същите се искат, т.е. с принципа на целесъобразност. Предоставянето на информация следва също така да е законосъобразно, а самата информация пропорционална. Няма правна пречка при поискване от страна на „М.К.” АД и при доказване на основание за предоставяне по законоустановения за това ред МРРБ - ГД "ГРАО" да предостави информация, т.е. лични данни (а не директен достъп) с цел упражняване на законен интерес на дружеството. Във всички случаи информация, съставляваща лични данни и касаеща физически лица-кредитополучатели, може да се предостави само при наличие на поне едно от изрично посочените в чл.4 от ЗЗЛД основания за допустимост на обработването на лични данни. Наличието на условие за допустимост за обработване на лични данни е в тежест на доказване от страна на администратора, искащ личните данни, в конкретната хипотеза - „М.К.” АД. Във всеки конкретен случай обемът на предоставените данни винаги следва да е съобразен с целта, за която същите се искат.
Нормативните предпоставки за предоставяне на данни от НБД „Население” са възпроизведени в текста на чл.106, ал.1, т.1 от ЗГР, където е посочено, че администраторът предоставя данни по гражданската регистрация на трети лица, при условие че тези данни са от значение за възникване, съществуване, изменение или прекратяване на техни законни права и интереси. Преценката на администратора (МРРБ-ГД „ГРАО”) за възникването, съществуването, изменението или прекратяването на законни права и интереси на трети лица, при наличието на които може да предостави данни по гражданската регистрация, се извършва въз основа на съответни документи като например договори с конкретните лица, в които фигурира също и съгласие на физическото лице администраторът „М.К.” АД, гр. София да изисква и получава лични данни от информационните масиви на други администратори на лични данни. Текстът на ЗГР предполага администраторът (МРРБ-ГД „ГРАО”) да прецени законовия текст, съгласно който обработваните лични данни следва да бъдат предоставени. В този случай основанието се съдържа в разпоредбите на чл.4, ал.1, т.2 и т.3 от ЗЗЛД. Според чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД обработването на лични данни (в случая предоставянето на данни от гражданската регистрация) се допуска, ако физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие. Също така „М.К.” АД може да се позове и на разпоредбата на чл.4, ал.1, т.3 от ЗЗЛД, съгласно която обработването се допуска, ако е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните е страна, защото видно от изложеното в искането на Изпълнителния директор на „М.К.” АД, ползването на информация от НБД "Население" се налага във връзка със сключване на договори за предоставяне на кредит.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 10, ал.1, т 4 от ЗЗЛД Комисията за защита на лични данни изразява следното 
СТАНОВИЩЕ:
Министерството на регионалното развитие и благоустройството - ГД "ГРАО" може да предоставя на „М.К.” АД данни под формата на конкретна информация, а не директен достъп до Национална база данни „Население”, по постъпили искания от „М.К.” АД с цел упражняване на законни права и интереси, само след доказване на наличието им по законоустановения за това ред и при спазване разпоредбите на чл.4, ал.1 от Закона за защита на личните данни. 
Преценката за наличие или липса на законово основание за предоставяне на лични данни е изцяло на администратора на лични данни, предоставящ данните.
ЧЛЕНОВЕ:

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи достъпа до Национална база данни „Население”, поддържана от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2