Български English Français
Начало » Шенгенско пространство » Принципи за правомерно обработване на лични данни според ЗЗЛД

Принципи за правомерно обработване на лични данни според ЗЗЛД

Основните принципи, на които трябва да се основава правомерното обработване на лични данни на физическите лица /ФЛ/ от страна на администраторите на лични данни са посочени в ЗЗЛД. Съгласно чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД личните данни трябва:
· да се обработват законосъобразно и добросъвестно;
· да се събират за конкретни, точно определени и законни цели и да не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели; допълнително обработване на личните данни за исторически, статистически или научни цели е допустимо, при условие че администраторът осигури подходяща защита, като гарантира, че данните не се обработват за други цели;
· да бъдат съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват;
· да бъдат точни и при необходимост да се актуализират;
· да се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват;
· да се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват; личните данни, които ще се съхраняват за по-дълъг период за исторически, статистически или научни цели, се поддържат във вид, непозволяващ идентифицирането на физическите лица.
 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings