Български English Français
Начало » Насоки » Списък на операциите по обработване на лични данни, за които е задължителна предварителна консултация по чл.65, ал.3 от Закона за защита на личните данни

Списък на операциите по обработване на лични данни, за които е задължителна предварителна консултация по чл.65, ал.3 от Закона за защита на личните данни

(приет на редовно заседание на КЗЛД на 01.06.2022 г.)
 
Внимание! Настоящият списък е приложим само за администратори и/или обработващи лични данни – в качеството им на компетентни органи по смисъла на чл. 42, ал. 4 от Закона за защита на личните данни (като напр. МВР, разследващи органи, съд, прокуратура и др.).
 

I) Общи положения
Настоящият списък на операциите по обработване на лични данни, за които администратор или обработващ по Глава Осма от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) следва да проведе задължителна предварителна консултация по чл. 65, ал. 1 от ЗЗЛД, е приет от Комисията за защита на личните данни на основание чл. 65, ал. 3 от ЗЗЛД.
Настоящият списък е неизчерпателен, като същият може да бъде актуализиран при необходимост, по реда на неговото приемане.
Целта на настоящия списък е да подпомогне администраторите и обработващите по Глава Осма от ЗЗЛД при изпълнение на задължението им по чл. 65, ал. 1 от ЗЗЛД да се консултират с Комисията за защита на личните данни, преди обработването на лични данни, което ще е част от нов регистър с лични данни, когато планираното обработване поражда висок риск за правата и свободите на субектите на данни, дори и когато операциите по обработване не са посочени в настоящия списък.
 
II) Видове операции по обработване, които изискват задължителна предварителна консултация с КЗЛД
Администраторите и обработващите по Глава Осма от ЗЗЛД следва да се консултират с КЗЛД преди да започне обработване на лични данни, които ще съставляват част от нов регистър с лични данни, във всички случаи, когато съществува вероятност определен вид обработване да породи висок риск за правата и свободите на субектите на данни, вкл. в случаите по чл. 65, ал. 1 от ЗЗЛД, както и при следните видове операции по обработване:
1. Редовно и систематично обработване на данни за местоположение на лица с технически средства с цел осъществяване на контрол по спазването на мярка за неотклонение по чл. 58 от Наказателнопроцесуалния кодекс.
2. Мащабно обработване на лични данни на деца за целите на предотвратяване, разследване или разкриване на противообществени прояви или престъпления, извършени от или срещу малолетни и непълнолетни, вкл. за целите на прилагане на възпитателни мерки или наказания.
3. Мащабно обработване на специални категории лични данни по чл. 51, ал. 1 от ЗЗЛД, когато това е свързано с автоматизирано вземане на решения, вкл. с цел извършване на криминологичен анализ.
4. Осъществяване на систематично мащабно наблюдение на публично достъпни зони, когато това е свързано с автоматизирано вземане на решения, вкл. лицево разпознаване.
5. Осъществяване на миграция на данни от съществуващи към нови технологии, когато това е свързано с мащабно обработване на данни.


Публикувано на 10.06.2022 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2