Български English Français
Начало » Международно сътрудничество » Координационна група за надзор на Евродак

Координационна група за надзор на Евродак

 Лого на Координационната група за надзор на Евродак

Координационната група за надзор на Евродак („Eurodac SCG“) е създадена с Регламент (ЕО) № 603/2013, за да осигури координиран надзор в областта на защитата на личните данни в информационната система Евродак. Координационната група за надзор се състои от представители на националните надзорни органи на държавите членки на ЕС, отговорни за защитата на данните, както и представители на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД). Координацията между двете нива се осигурява от Координационната група за надзор на Евродак, съставена от представители на националните надзорни органи и ЕНОЗД, които заседават 2 пъти в една календарна година.

Информационната система Евродак представлява компютърна система, която управлява централна информационна база данни за дактилоскопични отпечатъци, както и електронните средства за предаване на информация между държавите-членки и централната система. Целта на системата е най-вече да спомага за определянето на компетентната държава-членка за разглеждането на дадена молба за убежище съгласно Регламент (ЕС) № 604/2013 (Дъблин III) и да ускори идентификацията на индивидите, улесни избора на държава-членка, която да приеме кандидатите, и избягване на възможността за многократно подаване на молба за убежище в различни страни от един и същи кандидат.

Системата Евродак първоначално се създава с Регламент (ЕО) № 2725/2000 на Съвета от 11 декември 2002 г. и допълнен с Регламент (ЕО) № 407/2002 на Съвета от 28 февруари 2002 г. За постигне на по-голяма яснота двата регламента са били преработени в Регламент (ЕС) № 603/2013 от 26 юни 2013 г. („Регламентът за Евродак“), който влезе в сила на 20 юли 2015 г. и Регламент (ЕС) № 604/2013 (Дъблин III).

Системата функционира от 15 януари 2003 г., а в България от 1 януари 2007 г.

Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет координира дейностите за осъществяване на взаимодействието с компетентните органи на МВР по прилагането на Наредба за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по прилагането на Регламент Дъблин и Регламент Евродак.

Повече информация за Координационната група за надзор на Евродак ТУК

 

Законодателство:

Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държаватачленка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавитечленки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавитечленки и Европол за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието

Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство

 

Доклади за дейността:

Доклад за дейността за периода 2012-2013 година – на български език

Доклад за дейността за периода 2014-2015 година

Доклад за дейността за периода 2016-2017 година

Доклад за дейността за периода 2018-2019 година

 

Документи:

Доклад относно упражняването на правата на гражданите във връзка с Евродак (ноември 2019) 

Право на информация - Ръководство за органите при вземане на пръстови отпечатъци за Eurodac (Right to information –Guide for authorities when taking fingerprints for Eurodac)

 

13.05.2021 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings