Български English Français
Начало » Международно сътрудничество » Координационна група за надзор на Шенгенска информационна система от второ поколение

Координационна група за надзор на Шенгенска информационна система от второ поколение

 Лого на Координационната група за надзор на Шенгенска информационна система от второ поколение

След 7 март 2023 г. дейността на Координационната група за надзор на Шенгенската информационна система се осъществява от Комитета за координиран надзор.

Координационната група за надзор на Шенгенската информационна система II („ШИС II SCG“) е орган, създаден с Регламент (ЕО) № 1987/2006 (наричан Регламент за ШИС II) и Решение 2007/533/ПВР (и двете наричани „правна рамка на ШИС II“), за да осигури координиран надзор в област на защита на личните данни на широкомащабната информационна система ШИС II.

Шенгенската информационна система (ШИС II), улеснява сътрудничеството между националния граничен контрол, митническите и полицейските органи в Шенгенското пространство. ШИС II се прилага в 30 европейски държави и държави членки на ЕС (с изключение на Ирландия и Кипър), както и в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

Координационната група за надзор цели подобряване на надзора върху ШИС II. Групата е съставена от представители на националните надзорни органи на държавите членки на ЕС и на Европейския надзорен орган по защита на данните. Заседанията ѝ се провеждат най-малко два пъти годишно с цел да се обменя опит, да се обсъдят проблеми относно тълкуването или прилагането на правната рамка на ШИС II, да анализира трудностите по отношение на надзора или упражняването на правата на субекта на данни, да осигури сътрудничество и взаимопомощ при извършване на одити и инспекции, както и да работи по изготвянето на хармонизирани предложения за съвместни решения и насърчаване на осведомеността относно правата за защита на данните.

Координационната група е приела редица доклади и общи позиции. Сред тях са Доклад за преглед на достъпа до ШИС II, Доклад за упражняването на правата на субектите на данни, Обща позиция относно заличаването на сигнали за откраднати автомобили, както и редица други. Групата следи отблизо всички законодателни предложения, които могат пряко да засегнат ШИС II.

Регламентът за ШИС II предоставя на лицата право на достъп и право на корекция на неточни данни и изтриване на незаконно съхранявани данни.

Ако искате да знаете кои лични данни се обработват в ШИС II или ако искате да коригирате или изтриете данните си, тъй като те са били неправилно въведени в ШИС II, можете да направите съответна заявка във всяка държава от Шенген, като се свържете с компетентния власт. Ако в момента сте извън Шенгенското пространство, можете също да се свържете с консулството на държава от Шенген в държавата, в която живеете в момента.

Повече информация за Координационната група за надзор на ШИС II ТУК

 

Законодателство:

Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II)

РЕШЕНИЕ 2007/533/ПВР НА СЪВЕТАот 12 юни 2007 годинаотносно създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система отвторо поколение (ШИС II)

Регламент (ЕО) № 1986/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно достъпа до Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) на службите на държавите-членки, отговорни за издаването на свидетелства за регистрация на превозни средства

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТАот 4 май 2010 година относно плана за сигурност за централната ШИС II и комуникационната инфраструктура

 

Документи:

Обща позиция № 1/2016 относно заличаването на сигнали за откраднати превозни средства

Доклад относно упражняването на правата на субекта на данни в ШИС, 2014 г.

Доклад свързан с преглед на достъпа до ШИС II

Писмо относно липсата на финансови и човешки ресурси, предоставено на органите за защита на данните

Писмо относно новия законодателен пакет свързан със ШИС II

Доклад относно достъпа до ШИС II на национално ниво

Съвместно писмо относно законодателното предложение за оперативна съвместимост между широкомащабните информационни системи на ЕС

Съвместно писмо относно новата законодателна рамка на ЕС за оперативна съвместимост между широкомащабните информационни системи на ЕС

 

Доклади за дейността:

Доклад за дейността за периода 2013-2015 година

Доклад за дейността за периода 2016-2017 година

Доклад за дейността за периода 2018-2019 година

 

29.05.2023 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2