Български English Français

Съвет на Европа

 Лого на Съвета на Европа 

Съветът на Европа е основан през далечната 1949 г., а първият приет документ е Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи през 1950 г.

Основната цел на Съвета на Европа е постигането на по-голямо единство между неговите членове в защитата и реализирането на идеалите и принципите, като едно общо наследство с което се улеснява икономическия и социалния им прогрес.

Седалището на Съвета на Европа е разположено в гр. Страсбург, Франция. Официалните езици са английски и френски език. Към 2021 г. в Съвета членуват 47 държави от целия свят. Освен като пълноправен член на организацията, съществуват и други инструменти за участие на държавите – наблюдател, кандидат, специален гост и демократичен партньор.

Съветът насърчава сътрудничеството между всички държави, които целят европейска интеграция, приемат върховенството на закона и могат да гарантират зачитането на демокрацията, фундаменталните човешки права и свободи.

На 28 януари 1981 г. е подписана Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни (Конвенция № 108). През 2018 г. Съветът предлага Протокол за изменение на Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни (ETS № 108), като упълномощава държавите членки на съвета да ратифицират осъвременената Конвенция 108 в интерес на Европейския съюз.

С Конвенция 108 се създава Консултативен комитет на Конвенцията за защита на лицата по отношение на автоматичното обработване на лични данни. Той се състои от представители на страните по Конвенцията и наблюдатели от други държави, международни организации и неправителствени организации. Консултативният комитет отговаря за тълкуването на разпоредбите на Конвенцията и осигурява улесняване и подобряване на нейното прилагане. Също така изготвя доклади, насоки и ръководни принципи по актуални теми, свързани с приложното поле на Конвенция 108. Комитетът заседава на пленарна сесия два пъти годишно, а бюрото към Консултативния комитет заседава три пъти годишно.

Информация за Съвета на Европа може да намерите ТУК.

Информация за Консултативния комитет на Конвенцията за защита на лицата по отношение на автоматичното обработване на лични данни може да намерите ТУК

  

 

19.08.2022 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2