Български English Français
Начало » Международно сътрудничество » Европейски комитет по защита на данните

Европейски комитет по защита на данните

 Лого на Европейския комитет по защита на данните

Обществени консултации на ЕКЗД

Насоки, препоръки, най-добри практики

Констатации относно съответствието с правната уредба

 

Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД) е независим европейски орган, който допринася за единното прилагане на правилата относно защитата на данните навсякъде в Европейския съюз и насърчава сътрудничеството между органите за защита на данните в ЕС.

ЕКЗД е съставен от представители на националните органи за защита на данните и Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД). ЕКЗД е учреден с Общия регламент за защита на данните (ОРЗД), а седалището му е в гр. Брюксел. Европейската комисия може да участва в дейността и заседанията на Комитета, без да има право на глас.

 

Мисия

ЕКЗД има за цел да осигурява единното прилагане в Европейския съюз на Общия регламент за защита на данните и на европейската Директива относно правоприлагането.

Европейският комитет по защита на данните може да приема общи указания с цел изясняване на условията на европейското законодателство в областта на защитата на данните, като предоставя на заинтересованите лица единно тълкуване на техните права и задължения.

ЕКЗД има и правомощията да приема задължителни решения за националните надзорни органи с цел осигуряване на единно прилагане.

Европейският комитет по защита на данните работи в съответствие със своя Правилник за дейността и ръководните си принципи.

 

Функции и задължения

- дава общи указания (включително чрез насоки, препоръки и най-добри практики) за изясняване на законодателството;
- консултира Европейската комисия по всякакви въпроси, свързани със защитата на личните данни и новите законодателни предложения в Европейския съюз;
- приема констатации относно съответствието с правната уредба по случаи, засягащи трансграничната защита на данните; и
- насърчава сътрудничеството и ефективния обмен на информация и най-добрите практики между националните надзорни органи.

ЕКЗД изготвя Годишен отчет за дейността си, който се оповестява публично и се изпраща на Европейския парламент, Съвета и Комисията.

 

За повече информация посетете сайта на Европейския комитет по защита на данните.

 

Работна група по чл.29 от Директива 95/46/ЕО - закрита със създаването на Европейския комитет по защита на данните.

Насоки на Работна група по чл. 29 по прилагането на Общия регламент относно защита на данните, приети и утвърдени от ЕКЗД

 

13.05.2021 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2