Български English Français

Кариери

 
30.09.2020 г.
 
УВЕДОМЛЕНИЕ
 
 От Комисия, назначена със Заповед № РД-15-314/29.09.2020 г. на Председателя на КЗЛД, за провеждане на конкурс за длъжността старши експерт - 1 щатна бройка в отдел „Информационна и контролна дейност”, дирекция „Правно-аналитична, информационна и контролна дейност”
На основание чл. 20 и чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Конкурсната комисия разгледа подадените заявления и документи и взе следните решения:
Допуска до конкурс следните кандидати:
 СПИСЪК
на допуснатите кандидати
Мария Иванова Генинска
Пролетина Иванова Коева
 
Не се допускат до конкурс следните кандидати: Всички кандидати са допуснати.
 
Допуснатите кандидати трябва да се явят 12.10.2020 г. в сградата на Комисия за защита на личните данни, гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 – заседателната зала, както следва:
• от 09:30 часа за провеждане на тест;
• от 11:00 часа за провеждане на практически изпит по английски език, на което се допускат преминалите успешно теста;
• от 13:00 часа за провеждане на интервю, на което се допускат преминалите успешно практическия изпит по английски език.
 
Тестът ще включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на Комисията за защита на личните данни и с професионалната област на длъжността, както и познаване на следните нормативни документи: Регламент /ЕС/2016/679 – Общ регламент относно защита на данните, Закон за защита на личните данни и Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, Административно-процесуален кодекс и други, свързани с областите на дейност.
Участниците се допускат след представяне на документ за самоличност.
 
 
        30.09.2020 г.                                  Председател на конкурсната комисия
  Любка Ячева /п/
 

 

 

11.09.2020 г.

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

СТАРШИ ЕКСПЕРТ – 1 щатна бройка в отдел „Информационна и контролна дейност, дирекция „Правно-аналитична, информационна и контролна дейност”, при следните условия:
 
1. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
- Изготвяне на становища за одобряване на кодекси за поведение, за акредитиране на органи за наблюдение на кодекси за поведение и за акредитиране на сертифициращи органи.
- Участие в извършването на периодичен преглед на издадените сертификати.
- Изготвяне на становища в процедура по предварителна консултация по чл. 36 от Регламент ЕС 2016/679 и чл. 12, ал. 2 и чл. 65 от ЗЗЛД.
- Изграждане, поддържане и предоставяне на информация от публичните и непубличните регистри на Комисията, както и от другите информационни фондове на Комисията.
 
2. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания, предвидени за заемане на длъжността:
2.1.Минимални изисквания за заемане на длъжностите:
- Образование висше, образователно-квалификационна степен – магистър;
- Професионално направление „Социални, стопански и правни науки”;
- Специалност – право;
- Придобита юридическа правоспособност;
- Минимален професионален опит 2 години в съответната област и/или в администрацията и/или минимален ранг – IV младши;
2.2 Специфични изисквания за заемане на длъжността:
- владеене на английски език на ниво минимум В1.
- добри компютърни умения;
- способност да работи конструктивно и ефективно в екип;
- способност да работи под напрежение;
- да познава нормативната уредба, специфична за дейността на Комисията.
 
3. Размерът на основна месечна заплата за длъжността е в границите от 610 до 1850 лв., съобразно придобития професионален опит.
 
4.  Начин на провеждане на конкурса:
- решаване на тест;
- интервю;
- практически изпит по английски език.
 
5. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
- Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);
- Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
- Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация
- Копие от документи за придобита юридическа правоспособност;
- Копия от документите, удостоверяващи продължителността и сферата на професионалния опит;
- Копия на документи, удостоверяващи владеенето на английски език.
 
6. Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник в Комисията за защита на личните данни на адрес-гр. София – 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, стая № 102 - деловодство, в 14-дневен срок от публикуване на обявата.
 
7. Място за обявяване на списъци или други съобщения във връзка с конкурса:
Списъци или друга информация във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на партерния етаж в сградата на Комисията за защита на личните данни на горепосочения адрес и на интернет страницата на КЗЛД - www.cpdp.bg
 
Телефони за контакти: 02 9153-549
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ     /п/
         ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ

 


Файлове за сваляне

Заявление за участие в конкурс (DOC)
Заявление за участие в конкурс (PDF)
Декларация по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДСл (DOC)
Декларация по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДСл (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings